พิธีมอบรางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2556

      

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้จัดงานพร้อมด้วยนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันในพิธี ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวานนี้                                 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวให้โอวาทในโอกาสนี้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีในหลายด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการประกวด ซึ่งการฝึกท่องพุทธวจนจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ทำให้เกิดสมาธิส่งผลให้การเรียนดีตามไปด้วย จึงอยากให้มีโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไปทุกปี และอยากให้ขยายผลไปยังสถานศึกษา   ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้  ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ ร่วมกันจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิพุทธโฆษฐ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนใช้พุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นการเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนไทย หันมาสนใจการนำพุทธวจนมากขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนปอแดงโคกสะอาด จังหวัดยโสธร และรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และได้ไปท่องแดนพุทธภูมิตามรอยพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภภาพพุทธวจนอีกด้วย

**************************************

 

ศศิพิชญ์ / สรุป

วิชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป. ศธ.

                   

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์