ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒
  ข่าวทั้งหมด
30 กันยายน 2556

      

๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒”แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่ ๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)สำคัญมากในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และในที่นี้มีผู้บริหารต่างกระทรวงเข้ามารับการอบรมด้วย เป็นการดีอย่างยิ่งที่ผู้บริหารได้พบกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี เพราะจะประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นในอนาคต หัวใจสำคัญของการทำงานคือนโยบาย ๘ ข้อที่ รมว.ศธ.มอบหมายไว้ หน่วยงานของ ศธ.ทั้ง ๕ แท่ง ต้องร่วมกันทำงานจึงจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ปฏิรูปการศึกษาเน้นคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จุดมุ่งหมายคือ ได้คนเก่ง คนดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นคุณธรรม เทคโนโลยี ครูจะสอนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับขวัญกำลังใจ ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาคน ถ้าคนดีทุกอย่างก็ดี ทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทำผลงานด้วยมือตนเอง คนจะได้ดีก็เพราะครู ทำให้บ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชน เกิดการเกื้อกูลในการพัฒนาคนให้ได้ ทั้งนี้ต้องบูรณาการนโยบาย ๘ ข้อ เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน ต้องมีการต่อเนื่องเชื่อมโยงจึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่เกิดพลัง ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ช่วยเหลืองานของกระทรวงศึกษามาก เพราะพ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่ง และเป็นคนดี การวัดและประเมินผลก็มีส่วนสำคัญมากเช่นกัน เพราะถ้าไม่มีตัวชี้วัดจะไม่ทราบว่าเดินไปตามเป้าหมายหรือไม่ การวัดที่มาจากบุคคลภายนอกก็เป็นสิ่งจำเป็น 

การปฏิรูปการพัฒนาครู วิธีการประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ เน้นการให้ขวัญกำลังใจ ถ้าครูพอใจและยอมรับในสวัสดิการก็จะทำงานเต็มที่ ถ้าได้ใจก็เท่ากับได้ทุกอย่าง ทุกคนมีความหวังสูง และอยากไปให้ถึงฝั่งฝัน ครูของ สพฐ.มีเป็นแสนคน อีก ๒ ปีจะเกษียณออกไป เวลาแข่งขันมีจำกัด เราได้รองรับการพัฒนาเพียงพอหรือไม่ เป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อในด้านของเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ต้องมีเครื่องมือที่ดี มีการวัดประเมินผล เช่นการเรียน รู้ตลอดชีวิต มี ทีวี วิทยุ มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ กศน.เป็นเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษา เป็นสื่อการสอนที่ทัน สมัย มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน การจัดหาเครื่องมือต้องป้องกันการทุจริตด้วย ในเรื่องของอาชีวศึกษา เร่งปรับภาพลักษณ์ ไม่ให้เป็นนักเลง เพิ่มจำนวนเด็กให้เข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น สกอ. สพฐ. สอศ. ต้องช่วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนได้ตามเป้าหมายคือ ๕๐:๕๐ เรียนอาชีวศึกษาต้องเก่งเรื่องอาชีพ เมื่อจบแล้วมีรายได้สูง สิ่งสำคัญคือ ระดับ ปวช.ปวส.ต้องทำให้เด็กมีสมรรถนะสูง แต่เด็กส่วนใหญ่ยากจน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะระหว่างเรียนได้รับรายได้โดยการร่วมมือกับเอกชน เรียนแล้วมีงานทำทันที สำเร็จการศึกษาแล้วรายได้สูง เป็นแรงจูงใจในการเข้าเรียนอาชีวศึกษาในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประมาณ ๑๕๐ แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน มาตรฐานการวัดจะต้องเพิ่มขึ้น สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตผู้รู้ นักวิชาการ ภารกิจหลักคือทำวิจัย แต่ได้งบประมาณน้อย รัฐจะส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นในการส่งเสริมการวิจัย เรื่องต่อมาคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน เป็นหัวใจสำคัญ ในการบริหารจัดการให้สมบูรณ์แบบ มุ่งไปที่ทุนการศึกษาเป็นหลัก การให้โอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก ชุมชนควรช่วยกันนำเด็กเข้ามาเรียนในระบบให้เต็ม ๑๐๐%เพราะขณะนี้มีปัญหายาเสพติด เด็กติดเซ็กส์ และการพนัน ไม่เข้าเรียน และชักจูงเพื่อนให้หนีเรียน ก่อความวุ่นวายในสังคม ด้านต่อมาคือการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคพิเศษ มีหลากหลายวัฒนธรรม มีการนับถือศาสนาเข้ม มีบางอย่างที่พูดไม่ได้ เมื่อมีการเสียชีวิตทางกระทรวงศึกษาธิการก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เราต้องใช้การศึกษาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะวางแผนอย่างไร และปฏิบัติตามแผนได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างคนในชุมชน เช่นครู กับทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ต้องผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่ การเปิดโอกาสให้เด็กภาคพิเศษนี้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ นโยบาย ๓ เรื่อง คือ คุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษา ต้องพัฒนาปรับปรุงทุกเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ต้องทำอย่างทุ่มเท ไม่มีวันหยุด เรื่องท้าทาย ต้องทำให้มากกว่าปกติ ต้องเป็นพลังของแผ่นดิน ทุกคนในประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เด็ก ครู ประชาชน พระภิกษุ สามเณร มาช่วยกันพัฒนาการศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดสำหรับนักบริหารในช่วงสุดท้าย ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การให้รางวัลจูงใจในการทำงาน การแสวงหาความร่วมมือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความยุติธรรม เสมอภาค การสร้างภาพ ลักษณ์องค์กร ตลอดจนต้องการมีบุคลิกภาพดี วางตัวเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร มีอารมณ์ขันมีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความเห็น และมีความอดทน จึงจะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

อุษา/สรุป

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/ วิชัย เทพกอม
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์