โครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2556

      

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรม การดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษามีเป้าหมาย ได้แก่เด็กด้อยโอกาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตามความต้องการของชุมชนและสังคม แบบอยู่ประจำ จำนวน 1,000 คน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้โรงเรียนวังไกลกังวล 2 จะจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อถ่ายทอดการศึกษาให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ห่างไกล

                ทั้งนี้การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2ฯ จะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน การออกแบบอาคารต้องสอดคล้องกับพันธกิจและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฏเกณฑ์ที่ก่อประโยชน์สูงสุด จัดภูมิทัศน์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยให้เชื่อมโยงกับสภาพจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมีแผนพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา และสนองต่อพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งมีการกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลต่อไป

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.37  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์