บรรยาย นบส.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
1 กันยายน 2556

      

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ให้นโยบายและความคาดหวังต่อนักบริหารระดับสูงของ ศธ. และส่วนราชการอื่นๆ (นบส.ศธ. รุ่นที่ 3)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556


รมว.ศธ.กล่าวว่า All for Education คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.จึงต้องการให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของแต่ละคน เพราะการจะนำนโยบายไปทำให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จะต้องเข้าใจสภาพปัญหาโดยรวม แล้วจึงมาคิดว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร ซึ่งหากเราจะการจัดการศึกษาให้ได้ดีในแต่ละเรื่องนั้น ต้องใช้ทั้งสังคมและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยและทำความเข้าใจร่วมกัน และรวบรวมองค์ความรู้มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว รวมทั้งช่วยกันคิดต่อว่าจะดำเนินการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลได้อย่างไร

รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา เช่น การจะทำให้ผู้บริหารเข้าใจในบทบาท ที่จะต้องช่วยกันคิดเรื่องกระบวนการให้ผู้เกี่ยวข้องได้มาเรียนรู้ร่วมกันและมีบทบาทมากขึ้น นอกจากนี้มีประเด็นเรื่องครูอัตราจ้าง ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ได้มากและโดยเร็วที่สุด ส่วนปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กนั้น สพฐ.ต้องใช้เวลาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกสังกัดนั้น จะต้องเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบางเรื่องที่เป็นปัญหามาก จำเป็นต้องได้รับการสังคายนา โดยหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะช่วยกันคิด แก้ไขปัญหา รวบรวมข้อเสนอแนวทางต่างๆ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไปด้วย

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการบรรยายเพิ่มเติมว่า นโยบายหลักของ ศธ.มี 8 ข้อ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้หรือปฏิรูปการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายด้าน หลายประเภท และเชื่อมโยงกับการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ การประกันคุณภาพ การประเมินสถานศึกษา ฯลฯ เพื่อมุ่งหวังจะให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในในเวทีโลก

ส่วนของความคาดหวังต่อผู้บริหารสถานศึกษานั้น รมว.ศธ.ย้ำว่า ผู้บริหารเป็นกำลังสำคัญที่จะนำนโยบายการศึกษาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จึงต้องการเห็นผู้บริหารไปทำความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ถึงความสำคัญที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

1/9/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์