บรรยาย นบส.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
1 กันยายน 2556

      

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ให้นโยบายและความคาดหวังต่อนักบริหารระดับสูงของ ศธ. และส่วนราชการอื่นๆ (นบส.ศธ. รุ่นที่ 3)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556


รมว.ศธ.กล่าวว่า All for Education คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.จึงต้องการให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของแต่ละคน เพราะการจะนำนโยบายไปทำให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จะต้องเข้าใจสภาพปัญหาโดยรวม แล้วจึงมาคิดว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร ซึ่งหากเราจะการจัดการศึกษาให้ได้ดีในแต่ละเรื่องนั้น ต้องใช้ทั้งสังคมและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยและทำความเข้าใจร่วมกัน และรวบรวมองค์ความรู้มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว รวมทั้งช่วยกันคิดต่อว่าจะดำเนินการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลได้อย่างไร

รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา เช่น การจะทำให้ผู้บริหารเข้าใจในบทบาท ที่จะต้องช่วยกันคิดเรื่องกระบวนการให้ผู้เกี่ยวข้องได้มาเรียนรู้ร่วมกันและมีบทบาทมากขึ้น นอกจากนี้มีประเด็นเรื่องครูอัตราจ้าง ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ได้มากและโดยเร็วที่สุด ส่วนปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กนั้น สพฐ.ต้องใช้เวลาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม

ในส่วนของการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกสังกัดนั้น จะต้องเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบางเรื่องที่เป็นปัญหามาก จำเป็นต้องได้รับการสังคายนา โดยหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะช่วยกันคิด แก้ไขปัญหา รวบรวมข้อเสนอแนวทางต่างๆ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไปด้วย

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการบรรยายเพิ่มเติมว่า นโยบายหลักของ ศธ.มี 8 ข้อ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้หรือปฏิรูปการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายด้าน หลายประเภท และเชื่อมโยงกับการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ การประกันคุณภาพ การประเมินสถานศึกษา ฯลฯ เพื่อมุ่งหวังจะให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในในเวทีโลก

ส่วนของความคาดหวังต่อผู้บริหารสถานศึกษานั้น รมว.ศธ.ย้ำว่า ผู้บริหารเป็นกำลังสำคัญที่จะนำนโยบายการศึกษาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จึงต้องการเห็นผู้บริหารไปทำความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ถึงความสำคัญที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

1/9/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
205 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์