เพชรยอดมงกุฎ
  ข่าวทั้งหมด
25 สิงหาคม 2556

      

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรับประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประจำประเทศไทย (HANBAN) รองผู้อำนวยการสภาการศึกษานครเทียนจิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล ผู้อำนวยการสำนักงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานเขตการศึกษา มณฑลไห่หนาน ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน 150 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รมว.ศธ.กล่าวว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความเจริญก้าวหน้า จะต้องพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรก โครงการเพชรยอดมงกุฎ ถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการนี้มาโดยตลอด หากมีสิ่งใดที่ ศธ.จะมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับภาษาจีน เป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อและคบค้าสมาคมกับจีน ซึ่งคนที่พูดภาษาจีนได้ มีอยู่ทั่วโลก และประเทศจีนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนเพื่อทำให้คนของเราสามารถรู้และใช้ ตลอดจนศึกษาต่อได้ด้วยภาษาจีน รวมทั้งใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน จึงเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

รมว.ศธ.กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อต่อยอดจากโครงการเพชรยอดมงกุฎ ว่าเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ จึงจะช่วยสนับสนุนเด็กให้ได้ศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจัง และได้ใช้ภาษาจริงๆ  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่ชนะการแข่งขันจะสามารถสอบวัดความสามารถทางภาษาจีนในระดับสูงๆ ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากสำหรับการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

แต่สิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันต่อไปก็คือ ขณะนี้มีการเรียนการสอนภาษาจีนจำนวนมากในประเทศ มีผู้เรียนจำนวนหลายแสนคนหรือเกือบล้านคน แต่จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้จริงๆ และสามารถเรียนต่อด้วยภาษาจีนหรือมาประกอบอาชีพโดยใช้ภาษาจีนได้เหมือนคนจีน เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ ศธ.จะต้องมีการหารือกันต่อไป นอกจากนี้ จะต้องมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาภาษาจีนทั้งฝ่ายไทยและจีน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ผลในเชิงคุณภาพและเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยจะไม่เน้นจำนวนผู้เรียนเหมือนที่ผ่านมา แต่จะต้องเน้นจำนวนผู้ที่จบการศึกษาแล้วมีคุณภาพ ใช้ภาษาได้จริงๆ

ทั้งนี้ มีแนวทางในการส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ต่อไป ซึ่งพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ดำเนินการโครงการนี้ดีมาก โดย ศธ.ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการลักษณะนี้ และพร้อมจะส่งเสริมให้เป็นโครงการแบบอย่างของ ศธ.ในการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนเก่งภาษาจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ของโครงการเพชรยอดมงกุฎไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งจะเชิญผู้ที่ทำงานภาคปฏิบัติของโครงการนี้ ร่วมหารือในการจัดทำยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีนต่อไปด้วย

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เป็นโครงการที่มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร สำหรับผู้ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา และรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และทุนการศึกษาจากพระธรรมภาวนาวิกรม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาจีน และสนับสนุนให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ 1) รอบเจียระไนเพชร คือ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-10 และ 2) รอบเพชรยอดมงกุฎ คือ ผู้เข้าแข่งขันแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
25/8
/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
175 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์