อัสสัมชัญ ประถม
  ข่าวทั้งหมด
22 สิงหาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เพื่อหารือข้อกฎหมายเรื่องสารตราตั้งของโรงเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นมาของโรงเรียน โดยมีนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุม MOC


คณะผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาได้มาเข้าพบเพื่อขอให้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 18 วรรคสอง เรื่องตราสารจัดตั้ง เพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความเป็นมาอย่างยาวนานถึง 128 ปี ซึ่งเดิมโรงเรียนก่อตั้งและเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2509 ได้แยกโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาออกมา เนื่องจากเห็นว่ามีพื้นที่จำกัด แต่ก็ยังคงการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรัก ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญแยกนิติบุคคลเป็น 2 ส่วนคือ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตสาธร และโรงเรียนอัสสัมชัญ (มัธยมศึกษา) ตั้งอยู่ที่เขตบางรัก ซึ่งก็เกิดข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาไม่สามารถคงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญไว้ได้

คณะผู้บริหารจึงได้ขอให้ รมว.ศธ.พิจารณาอาศัยความตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ที่ระบุว่า ในกรณีมีเหตุจำเป็นรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการจะประกาศให้โรงเรียนใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ให้ใช้ตัวย่อชื่อโรงเรียนภาษาไทย อ.ส.ช. ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเสมือนเป็นโรงเรียนเครือเดียวกัน เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ทำให้มี 2 โรงเรียนที่ใช้ชื่อเดียวกัน แต่มีกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเดียวกันคือ อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายเพราะมีการแยกนิติบุคคลแล้ว ในกรณีนี้จะสามารถใช้ชื่อย่อเดียวกันได้หรือไม่

- ให้ใช้ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ Assumption College (A.C.) เดียวกัน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้หารือกับ สช.เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนแผนกประถมศึกษาหลายรอบแต่ยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน โดย สช.เสนอให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เป็น Assumption School ในขณะเดียวกันโรงเรียนต้องการที่จะใช้ชื่อ Assumption College เช่นเดียวกับระดับมัธยมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า หากสามารถใช้ดุลยพินิจในการอนุโลมให้ได้ ก็จะดำเนินการให้ เพราะความเป็นชื่อเฉพาะและมีประวัติมาอย่างยาวนานหากไม่มีความจำเป็นอย่างมากก็ไม่ควรจะเปลี่ยน แต่การจะอนุโลมในเรื่องนี้นั้น ศธ.ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีกรณีคล้ายคลึงกัน โดยจะมอบหมายให้ สช.รวบรวมข้อมูลว่ามีโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้มากน้อยเพียงใด และมีเหตุผลในการขออนุโลมเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ หากมีโรงเรียนอื่นที่จะขอใช้สิทธิ์เช่นนี้บ้าง จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและมีมาตรการรองรับในส่วนนี้อย่างไร

นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญมาหารือแล้ว ซึ่งก็ได้ชี้แจงข้อมูลไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษคงจะไม่มีปัญหา เพราะมีการใช้ชื่อนี้มาก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ แต่ในส่วนของชื่อย่อ อาจขอให้มีความแตกต่างกันบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการด้านนิติกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนลักษณะเครือข่ายมีประเด็นต่างๆ เช่นนี้จำนวนมากพอสมควร

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/8/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
502 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์