สพป.ภูเก็ตอบรมครู-นร.แกนนำ เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2556

      

สพป.ภูเก็ตอบรมครู-นร.แกนนำ เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย
          นายสุเทพ นาครัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำค่ายบูรณการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย เยาวชน ไทยทำดีถวายในหลวง เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ทักษะชีวิต โรงเรียนสุจริต โดยมีนางศุภกาญจน์ ตันติกัลยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำจาก 47 โรงเรียนเข้าร่วม ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
          นางศุภกาญจน์กล่าวว่า เนื่องจาก สพป.ภูเก็ต ได้ขับเคลื่อน โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการอบรมครูแกนนำเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เป็นหนึ่งใน 4 โครงการ ที่ได้ขับเคลื่อน อีกทั้งเป็นการสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก รวมถึงเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ที่ 2 ที่มุ่งปลูกผังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงดำเนินการอบรมครูและอบรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านบางคู โดยเป็นการบูรณการร่วมกันกับโครงการอบรมแกนนำและนักเรียนแกนนำค่ายบูรณการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยฯ
          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูแกนนำ มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาคุณภาพ เด็กไทย ให้มีความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย มีทักษะชีวิต มีความรักชาติ เยาวชนไทย ทำความดีถวายในหลวง เยาวชน คนดีของแผ่นดินและมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์