สอนนักเรียนทำวิจัยท้องถิ่น - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
  ข่าวทั้งหมด
18 กรกฎาคม 2556

      

สอนนักเรียนทำวิจัยท้องถิ่น - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

          โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แม้ว่าตั้งอยู่ในชนบท แต่ในชุมชนก็ยังเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพังทลายของหน้าดินอย่างมากในฤดูฝน การตัดไม้เพื่อมาทำฟืน การเผาป่า การเสื่อมของดินที่ใช้ในการเกษตร
          ครูประคอง กลิ่นจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนจึงได้ฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติการศึกษาสภาพจริงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มผลักดันให้นักเรียนทำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

          ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับทุนวิจัยจาก สสวท. ตั้งแต่ปี 2549-2556 จำนวน 15 เรื่อง ล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่ศึกษาสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่น การวิเคราะห์ดิน พืชปกคลุมดิน การศึกษาคุณภาพแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
          ครูประคองเล่าถึงแรงบันดาลใจว่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก การที่จะอนุรักษ์สิ่งมีค่าเหล่านี้ไว้ได้นั้น เบื้องต้นเราต้องรู้จักและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร แต่ละสิ่งสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้ และทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงจะทำให้เราสามารถดำเนินการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูได้ ดังนั้นฐานความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติจึงจำเป็นสำหรับทุกคน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ จึงจะเกิดความตระหนัก เกิดความสนใจที่จะอนุรักษ์ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้และสัมผัสด้วยตนเอง จึงเกิดแนวคิดให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้โดยการวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการสอนของ สสวท. ตามหลักสูตรเนื้อหาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และได้ปรับเพิ่มเติมกระบวนการสอนให้เข้ากับท้องถิ่น นำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การสนับสนุนเรื่อยมา ซึ่งการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำวิจัย ทำให้ได้เรียนรู้จากธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ รวมถึงใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

          “ในการทำวิจัยนักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติม ลงสถานที่จริงในช่วงวันหยุด อีกทั้งในการรวบรวมข้อมูล การรายงาน นักเรียนยังได้ฝึกฝนทั้งการใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ควบคู่กันไป ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ซึ่งครูอยากให้นักเรียนทุกคนคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการทำงานที่ตั้งอยู่บนเหตุและผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่เชื่องมงาย และเชื่อมั่นว่าหากทุกคนมีความคิดที่ดี มีแนวทางในการทำงานเป็นระบบ ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงอยากให้ผู้ที่มีบทบาทในการศึกษาสนับสนุนงานวิจัยนักเรียน ซึ่งจริง ๆ แล้วนักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้” ครูประคอง กล่าว

          จากผลงานดังกล่าวทำให้ครูประคองได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ อาทิ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบดีเด่น จาก สสวท. ในปี 2551, รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปีการศึกษา 2555.
          สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์