สอนนักเรียนทำวิจัยท้องถิ่น - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
  ข่าวทั้งหมด
18 กรกฎาคม 2556

      

สอนนักเรียนทำวิจัยท้องถิ่น - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

          โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แม้ว่าตั้งอยู่ในชนบท แต่ในชุมชนก็ยังเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพังทลายของหน้าดินอย่างมากในฤดูฝน การตัดไม้เพื่อมาทำฟืน การเผาป่า การเสื่อมของดินที่ใช้ในการเกษตร
          ครูประคอง กลิ่นจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนจึงได้ฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติการศึกษาสภาพจริงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มผลักดันให้นักเรียนทำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

          ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับทุนวิจัยจาก สสวท. ตั้งแต่ปี 2549-2556 จำนวน 15 เรื่อง ล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่ศึกษาสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่น การวิเคราะห์ดิน พืชปกคลุมดิน การศึกษาคุณภาพแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
          ครูประคองเล่าถึงแรงบันดาลใจว่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก การที่จะอนุรักษ์สิ่งมีค่าเหล่านี้ไว้ได้นั้น เบื้องต้นเราต้องรู้จักและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร แต่ละสิ่งสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้ และทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงจะทำให้เราสามารถดำเนินการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูได้ ดังนั้นฐานความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติจึงจำเป็นสำหรับทุกคน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ จึงจะเกิดความตระหนัก เกิดความสนใจที่จะอนุรักษ์ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้และสัมผัสด้วยตนเอง จึงเกิดแนวคิดให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้โดยการวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการสอนของ สสวท. ตามหลักสูตรเนื้อหาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และได้ปรับเพิ่มเติมกระบวนการสอนให้เข้ากับท้องถิ่น นำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การสนับสนุนเรื่อยมา ซึ่งการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำวิจัย ทำให้ได้เรียนรู้จากธรรมชาตินอกห้องเรียน และยังสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ รวมถึงใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

          “ในการทำวิจัยนักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติม ลงสถานที่จริงในช่วงวันหยุด อีกทั้งในการรวบรวมข้อมูล การรายงาน นักเรียนยังได้ฝึกฝนทั้งการใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ควบคู่กันไป ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ซึ่งครูอยากให้นักเรียนทุกคนคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการทำงานที่ตั้งอยู่บนเหตุและผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่เชื่องมงาย และเชื่อมั่นว่าหากทุกคนมีความคิดที่ดี มีแนวทางในการทำงานเป็นระบบ ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงอยากให้ผู้ที่มีบทบาทในการศึกษาสนับสนุนงานวิจัยนักเรียน ซึ่งจริง ๆ แล้วนักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้” ครูประคอง กล่าว

          จากผลงานดังกล่าวทำให้ครูประคองได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ อาทิ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบดีเด่น จาก สสวท. ในปี 2551, รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปีการศึกษา 2555.
          สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
464 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์