ผุดคู่มือขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ
  ข่าวทั้งหมด
3 กรกฎาคม 2556

      

ผุดคู่มือขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ

 

          นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อเข้ามาสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย พบว่า ในการจ้างครูชาวต่างชาติทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ไม่มีคู่มือที่ชัดเจนให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สถานศึกษาแต่ละแห่ง จึงอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำโดยไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติ อีกทั้งไม่สะดวกและล่าช้าอย่างมาก ดังนั้น ศธ.จะกำหนดแนวทางคู่มือการจ้างครูต่างชาติอย่างชัดเจน นับแต่กำหนดรายละเอียดในการจ้างครู ติดต่อผู้ที่จะมาเป็นครู ทำสัญญาจ้าง การขอใบอนุญาตทำงาน การติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอทำวีซ่า การควบคุมดูแลการสอนในสถานศึกษา
          นางพวงเพ็ชรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการทำคู่มือการขอต่อวีซ่า โดยกำหนดรายละเอียดในการขอต่อวีซ่าของครูชาวต่างชาติที่สอนในสถานศึกษาอยู่แล้วให้สามารถสอนได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแนะนำให้ความรู้แก่ครูผู้สอนชาวต่างชาติให้ระวังรักษาสิทธิของตนเอง การแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะนำไปขอต่อวีซ่า ภาคผนวกของคู่มือจะประกอบด้วยหนังสือเวียนแนวปฏิบัติของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ต่างๆ เช่น สพฐ. สกอ. สอศ. สช. ตม. เป็นต้น รวมทั้งแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติด้วย ทำให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์