เครื่องหยอดเมล็ด ฝีมือนักวิจัยม.เกษตรฯ
  ข่าวทั้งหมด
3 กรกฎาคม 2556

      

เครื่องหยอดเมล็ด ฝีมือนักวิจัยม.เกษตรฯ

 

          การเพาะปลูกพืชด้วยเมล็ดพันธุ์ในอดีต นิยมใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนแปลงเพาะปลูกโดยตรง ซึ่งมีข้อเสียได้แก่ ความไม่สม่ำเสมอของต้นกล้าที่งอก การ แย่งอาหารของรากพืชแต่ละต้นที่อยู่ติดกัน เกินไป รวมถึงปัญหาเรื่องการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และอัตราการงอกของต้นกล้าต่ำ ทำให้ต้นกล้าไม่แข็งแรงมีผลผลิตต่ำเมื่อถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต
          ปัจจุบันจึงเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเป็นแบบวิธีการเพาะเมล็ดบนถาดเพาะกล้า ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก ง่ายต่อการจัดการในการเคลื่อนย้าย ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากต้นกล้าอยู่ในสภาวะแวด ล้อมที่เหมาะสม ดังนั้น เกษตรกรจึงเลือกใช้วิธีการเพาะปลูกโดยใช้ถาดเพาะกล้าเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น
          อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และทีมนักวิจัย จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร   และ ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ จึงทำการวิจัยและพัฒนา "เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า" ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย
          โดยเน้นรูปแบบการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน บำรุงรักษาง่าย และสามารถช่วยลดระยะเวลาการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าให้เร็วมากขึ้น เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยแรงงานเพียงคนเดียว ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก และยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
          อาจารย์ปิยะพงษ์ หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ที่คณะผู้วิจัยทำการพัฒนาขึ้นนี้ ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางเมล็ดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เช่น เมล็ดมะละกอ เป็นต้น ส่วนถาดเพาะกล้าที่ใช้กับเครื่องหยอดมีจำนวนหลุมบนถาดเท่ากับ 60 หลุม โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
          1. ถังบรรจุเมล็ด ติดตั้งอยู่ด้านบนของโครงสร้างเครื่อง ทำหน้าที่รองรับเมล็ดพันธุ์เพื่อทำการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า
          2. ชุดกำหนดจำนวนเมล็ด ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างถังบรรจุเมล็ดกับท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่กำหนดจำนวนเมล็ดที่ถูกหยอดลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้ตามจำนวนเมล็ดที่ต้องการและลำเลียงเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดไปยังท่อลำเลียงเมล็ด การกำหนดจำนวนเมล็ดในการหยอดสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ชุดอุปกรณ์นี้ตามขนาดของเมล็ดพันธุ์ โดยที่ชุดกำหนดจำนวนเมล็ดจะถือควบคุมด้วยชุดมือหมุนที่อยู่ด้านข้างของชุดกำหนดจำนวนเมล็ด
          3. ท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่นำเมล็ดจากชุดกำหนดจำนวนเมล็ดไปสู่ชุดกดดินและชุดปล่อยเมล็ด ลักษณะท่อที่ใช้เป็นท่อชนิดที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีไม่เกิดการหักงอขณะเครื่องปฏิบัติงาน
          4. ชุดปล่อยเมล็ด ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการปล่อยเมล็ดลงสู่หลุมบนถาดเพาะ
          กล้าโดยมีสปริงอัดชุดปล่อยเมล็ด ควบคุมการยกตัวและการ กลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดปล่อยเมล็ด โดยที่ชุดปล่อยเมล็ดสามารถปรับความลึกในการหยอดเมล็ดลงดินภายในหลุมของถาดเพาะกล้าได้ด้วยชุดกำหนดความลึก
          5. ชุดกดดิน ทำหน้าที่กดหน้าดินของทุกหลุมบนถาดเพาะกล้าให้เป็นหลุม เพื่อรองรับการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่จะถูกหยอดลงไปในหลุม โดยควบคุมการกลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดกดดินด้วยชุดสปริงอัด
          และ 6. คันโยก ทำหน้าที่ควบคุมชุดกดดินเพื่อเปิดหน้าดินบนถาดเพาะกล้า และควบคุมการทำงานของชุดปล่อยเมล็ดเพื่อหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า โดยวิธีการกดคันโยกลงให้สุด
          สำหรับขั้นตอนการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า เริ่มจากการนำถาดเพาะกล้าขนาด 60 หลุมต่อถาดที่บรรจุดินเรียบร้อย มาวางใส่ในช่องวางถาดด้านล่างของเครื่องหยอดเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะต้นกล้าเทใส่ในถังบรรจุเมล็ด ทำการหมุนมือหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1/2 รอบ แล้วหมุนกลับทิศทางอีก 1/2 รอบ (มือหมุนจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น) เพื่อบังคับชุดกำหนดจำนวนเมล็ดโดยเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดจะถูกส่งลงไปยังท่อลำเลียงเมล็ด ที่เชื่อมระหว่างชุดกำหนดจำนวนเมล็ดกับชุดกดดิน
          หลังจากนั้นทำการกดคันโยกลงจังหวะที่หนึ่ง เพื่อบังคับชุดกดดินเปิดหน้าดินให้เป็นหลุมบนถาดเพาะกล้าทุกหลุม กดคันโยกลงจังหวะที่สอง เพื่อบังคับชุดปล่อยเมล็ดทำการปล่อยเมล็ดพันธุ์หยอดลงไปในหลุมทั้งหมดของถาดเพาะกล้า โดยที่เกษตรกรสามารถกำหนดระดับความลึกในการหยอดเมล็ดลงในหลุมได้ด้วยชุดกำหนดความลึกในการหยอด
          จากนั้นทำการปล่อยคันโยกขึ้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม ดึงถาดเพาะกล้าที่ถูกหยอดเมล็ดพันธุ์ออกจากเครื่องหยอด เป็นการสิ้นสุด 1 รอบการทำงาน
          ทั้งนี้ เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้พร้อมกันทุกหลุมภายในหนึ่งรอบการทำงาน
          จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้าด้วยเมล็ดมะละกอ ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว พบว่าเครื่องหยอดที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนี้ สามารถหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้าโดยใช้เวลาเพียง 11 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า ในขณะที่การใช้แรงงาน 1 คนที่มีความชำนาญในการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าที่มีลักษณะเดียวกันใช้เวลาถึง 90 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า
          เครื่องหยอดเมล็ดดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า เช่น เมล็ดมะละกอ หรือเมล็ดพันธุ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เพื่อเป็นการเตรียมต้นกล้าที่มีคุณภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการเตรียมต้นกล้า และลดปัญหาเรื่องอาการเมื่อยล้าของร่างกายเนื่องจากการหยอดเมล็ดทีละเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ใช้เครื่องหยอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
          สำหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้สนใจเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
670 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์