เครื่องหยอดเมล็ด ฝีมือนักวิจัยม.เกษตรฯ
  ข่าวทั้งหมด
3 กรกฎาคม 2556

      

เครื่องหยอดเมล็ด ฝีมือนักวิจัยม.เกษตรฯ

 

          การเพาะปลูกพืชด้วยเมล็ดพันธุ์ในอดีต นิยมใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนแปลงเพาะปลูกโดยตรง ซึ่งมีข้อเสียได้แก่ ความไม่สม่ำเสมอของต้นกล้าที่งอก การ แย่งอาหารของรากพืชแต่ละต้นที่อยู่ติดกัน เกินไป รวมถึงปัญหาเรื่องการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และอัตราการงอกของต้นกล้าต่ำ ทำให้ต้นกล้าไม่แข็งแรงมีผลผลิตต่ำเมื่อถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต
          ปัจจุบันจึงเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเป็นแบบวิธีการเพาะเมล็ดบนถาดเพาะกล้า ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก ง่ายต่อการจัดการในการเคลื่อนย้าย ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากต้นกล้าอยู่ในสภาวะแวด ล้อมที่เหมาะสม ดังนั้น เกษตรกรจึงเลือกใช้วิธีการเพาะปลูกโดยใช้ถาดเพาะกล้าเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น
          อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และทีมนักวิจัย จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร   และ ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ จึงทำการวิจัยและพัฒนา "เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า" ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย
          โดยเน้นรูปแบบการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน บำรุงรักษาง่าย และสามารถช่วยลดระยะเวลาการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าให้เร็วมากขึ้น เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยแรงงานเพียงคนเดียว ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก และยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
          อาจารย์ปิยะพงษ์ หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ที่คณะผู้วิจัยทำการพัฒนาขึ้นนี้ ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางเมล็ดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เช่น เมล็ดมะละกอ เป็นต้น ส่วนถาดเพาะกล้าที่ใช้กับเครื่องหยอดมีจำนวนหลุมบนถาดเท่ากับ 60 หลุม โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
          1. ถังบรรจุเมล็ด ติดตั้งอยู่ด้านบนของโครงสร้างเครื่อง ทำหน้าที่รองรับเมล็ดพันธุ์เพื่อทำการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า
          2. ชุดกำหนดจำนวนเมล็ด ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างถังบรรจุเมล็ดกับท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่กำหนดจำนวนเมล็ดที่ถูกหยอดลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้ตามจำนวนเมล็ดที่ต้องการและลำเลียงเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดไปยังท่อลำเลียงเมล็ด การกำหนดจำนวนเมล็ดในการหยอดสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ชุดอุปกรณ์นี้ตามขนาดของเมล็ดพันธุ์ โดยที่ชุดกำหนดจำนวนเมล็ดจะถือควบคุมด้วยชุดมือหมุนที่อยู่ด้านข้างของชุดกำหนดจำนวนเมล็ด
          3. ท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่นำเมล็ดจากชุดกำหนดจำนวนเมล็ดไปสู่ชุดกดดินและชุดปล่อยเมล็ด ลักษณะท่อที่ใช้เป็นท่อชนิดที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีไม่เกิดการหักงอขณะเครื่องปฏิบัติงาน
          4. ชุดปล่อยเมล็ด ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการปล่อยเมล็ดลงสู่หลุมบนถาดเพาะ
          กล้าโดยมีสปริงอัดชุดปล่อยเมล็ด ควบคุมการยกตัวและการ กลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดปล่อยเมล็ด โดยที่ชุดปล่อยเมล็ดสามารถปรับความลึกในการหยอดเมล็ดลงดินภายในหลุมของถาดเพาะกล้าได้ด้วยชุดกำหนดความลึก
          5. ชุดกดดิน ทำหน้าที่กดหน้าดินของทุกหลุมบนถาดเพาะกล้าให้เป็นหลุม เพื่อรองรับการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่จะถูกหยอดลงไปในหลุม โดยควบคุมการกลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดกดดินด้วยชุดสปริงอัด
          และ 6. คันโยก ทำหน้าที่ควบคุมชุดกดดินเพื่อเปิดหน้าดินบนถาดเพาะกล้า และควบคุมการทำงานของชุดปล่อยเมล็ดเพื่อหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า โดยวิธีการกดคันโยกลงให้สุด
          สำหรับขั้นตอนการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า เริ่มจากการนำถาดเพาะกล้าขนาด 60 หลุมต่อถาดที่บรรจุดินเรียบร้อย มาวางใส่ในช่องวางถาดด้านล่างของเครื่องหยอดเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะต้นกล้าเทใส่ในถังบรรจุเมล็ด ทำการหมุนมือหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1/2 รอบ แล้วหมุนกลับทิศทางอีก 1/2 รอบ (มือหมุนจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น) เพื่อบังคับชุดกำหนดจำนวนเมล็ดโดยเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดจะถูกส่งลงไปยังท่อลำเลียงเมล็ด ที่เชื่อมระหว่างชุดกำหนดจำนวนเมล็ดกับชุดกดดิน
          หลังจากนั้นทำการกดคันโยกลงจังหวะที่หนึ่ง เพื่อบังคับชุดกดดินเปิดหน้าดินให้เป็นหลุมบนถาดเพาะกล้าทุกหลุม กดคันโยกลงจังหวะที่สอง เพื่อบังคับชุดปล่อยเมล็ดทำการปล่อยเมล็ดพันธุ์หยอดลงไปในหลุมทั้งหมดของถาดเพาะกล้า โดยที่เกษตรกรสามารถกำหนดระดับความลึกในการหยอดเมล็ดลงในหลุมได้ด้วยชุดกำหนดความลึกในการหยอด
          จากนั้นทำการปล่อยคันโยกขึ้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม ดึงถาดเพาะกล้าที่ถูกหยอดเมล็ดพันธุ์ออกจากเครื่องหยอด เป็นการสิ้นสุด 1 รอบการทำงาน
          ทั้งนี้ เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้พร้อมกันทุกหลุมภายในหนึ่งรอบการทำงาน
          จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้าด้วยเมล็ดมะละกอ ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว พบว่าเครื่องหยอดที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนี้ สามารถหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้าโดยใช้เวลาเพียง 11 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า ในขณะที่การใช้แรงงาน 1 คนที่มีความชำนาญในการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าที่มีลักษณะเดียวกันใช้เวลาถึง 90 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า
          เครื่องหยอดเมล็ดดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า เช่น เมล็ดมะละกอ หรือเมล็ดพันธุ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เพื่อเป็นการเตรียมต้นกล้าที่มีคุณภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการเตรียมต้นกล้า และลดปัญหาเรื่องอาการเมื่อยล้าของร่างกายเนื่องจากการหยอดเมล็ดทีละเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ใช้เครื่องหยอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
          สำหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้สนใจเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
716 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.90  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์