สพฐ. เชิญครู - นร. 10 ประเทศอาเซียน เรียนรู้อัตลักษณ์เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกัน
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2556

      

สพฐ. เชิญครู - นร. 10 ประเทศอาเซียน เรียนรู้อัตลักษณ์เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกัน

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรในสังกัด จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 3 รูปแบบ คือ แบบ Sister School Buffer School และ ASEAN Focus School โครงการภาษาที่สอง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น
          ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนผ่าน ICT แต่อย่างไรก็ตาม การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง รวมถึงสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกได้อย่างแท้จริง
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สพฐ.ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 2553 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์ของพลเมืองอาเซียน การสร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น สพฐ.จึงได้เชิญครูและนักเรียนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน นี้ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
          นายชินภัทร กล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมที่สพฐ.จัดขึ้น นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม การเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความรู้และการแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ เกม และการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน แล้วยังมีการจัดเทศกาลอาเซียนประกอบการเรียนรู้ และศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ ๆของประเทศไทย อาทิ พาครูและนักเรียน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยกิจกรรมต่าง ๆที่สพฐ.จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 นี้ จึงคาดหวังว่าจะทำให้ครูและนักเรียนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน เห็นคุณค่าต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และสร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์