คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์ บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  ข่าวทั้งหมด
27 มิถุนายน 2556

      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์ บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 

          สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ผลิตช่างฝีมือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในฝ่ายซ่อมบำรุงของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีได้ในหลากหลายสาขา
          ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง มีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ฝึกให้รู้จักคิด รู้จักทำ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ อดทน อดกลั้น รู้จักประหยัด สามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข"
          ที่สำคัญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีแห่งนี้ยังได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และใช้ในงานบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ซึ่งเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2542 จนทำให้การดำเนินงานของสถานฝึกงานแห่งนี้ เจริญก้าวหน้า และมั่นคง
          สาเหตุที่สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หันมาให้บริการงานล้างอัดฉีดรถยนต์ เนื่องจากปัจจุบัน จำนวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้คน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้รถเหล่านี้มีสภาพการใช้งานที่ดี และนานที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล และรักษาควบคู่กันไปด้วย
          ซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆ ของ "โครงการรับงานบริการล้างอัดฉีดรถยนต์" ก็เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ที่ไม่สามารถฝึกงานในสถานประกอบการทั่วไปได้ เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในสถานศึกษา ฝึกนักศึกษาให้รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อบรรเทาภาระผู้ปกครอง มีผลพลอยได้เป็นรายได้ให้กับสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ และการพัฒนาสาขางาน
          รวมทั้ง ช่วยเหลือสังคมในวาระต่างๆ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการรับงานการค้า และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา เป็นการบริการชุมชน และสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรสูง และเพื่อให้ชุมชนและสังคมได้เห็นภาพพจน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในด้านความขยันขันแข็งในการทำงาน ความสามัคคี ความอดทน และความซื่อสัตย์สุจริต
          ซึ่งอัตราการให้บริการก็ย่อมเยา อย่างรถจักรยานยนต์ อยู่ที่ 40-70 บาท (ล้างสี เคลือบสี เคลือบเงาเบาะ และ เคลือบยาง) ล้างรถยนต์ แบ่งเป็น ล้างธรรมดา หรือล้างสีอย่างเดียว 70 บาท (อัดฉีดใต้ท้องรถ ล้างสี เคลือบสี เช็ดกระจก เคลือบยาง และดูดฝุ่น) ล้างอัดฉีดราคาพิเศษ 100 บาท (อัดฉีดใต้ท้องรถ ล้างสี เคลือบสี เช็ดกระจก เคลือบยาง ดูดฝุ่น เคลือบเงาเบาะ และทำความสะอาดห้องเครื่อง) ล้างธรรมดารถตู้ 100 บาท (อัดฉีดใต้ท้องรถ ล้างสี เช็ดกระจก เคลือบยาง และดูดฝุ่น) ล้างพิเศษรถตู้ 140 บาท (อัดฉีดใต้ท้องรถ ล้างสี เคลือบสี เช็ดกระจก เคลือบยางดูดฝุ่น เคลือบเงาเบาะ และทำความสะอาดห้องเครื่อง) ขัดเงาสีรถด้วยเครื่อง 600 บาท (รวมน้ำยา) ซัก พรม เบาะ เพดานรถ  600 บาท (รวมน้ำยา) และกำจัดยางมะตอย 80-120 บาท (รวมน้ำยา)
          ส่วนการแบ่งรายได้ในช่วงฝึกงานนั้น นักศึกษาที่ลงปฏิบัติงานจะมีรายได้ในวันธรรมดา 20% ของรายรับในวันนั้นๆ และในวันหยุด (เสาร์ และนักขัตฤกษ์) รวมทั้ง วันหยุดช่วงปิดภาคเรียนจะมีรายได้ 50% ของรายรับในวันนั้นๆ ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าของวิทยาลัย โดยจัดส่งเป็นเงินบำรุงการศึกษา 30% ของรายรับในวันธรรมดา และในวันหยุดจะนำส่วนที่เหลือจากให้นักศึกษามาจัดแบ่งอีก 30% ส่วนที่เหลือจากนี้ จะเป็นค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินงานในสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
          หลังจากเปิดให้บริการ จะเห็นได้ว่ารายรับจากโครงการรับงานบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2554 สูงขึ้นทุกปี จากเดิมที่มีรายได้ต่อปีอยู่หลักหมื่นบาท ค่อยๆ ขยับเพิ่มเป็นหลักแสนบาท โดยในปีการศึกษา 2550 มีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2553 มีรายได้สูงถึง 1,400,000 บาท
          นับเป็นอีกโครงการดีๆ ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์