ลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
23 มิถุนายน 2556

       ศึกษาธิการ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญสรุปดังนี้


- รับทราบการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556  ซึ่งได้กำหนดประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยในเวลา 10.30 น.จะประกอบพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา 16.00 น.จะมีการประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

- รับทราบพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยประบวนการลูกเสือ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ มิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป โดยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในเวลา 13.00 น.โดยมี รมว.ศธ., รมช.ศธ.,ปลัด ศธ.ร่วมในพิธีเปิด จากนั้นในเวลา 14.00 น. รมว.ศธ.จะมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติด้วย และปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายการพัฒนากิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาคด้วย

- รับทราบความก้าวหน้าในการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) ภายใต้คำขวัญ "ชุมนุมร่วมกันสานสัมพันธ์สู่สันติภาพ (Gathering Together for Peace)" ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 6,000 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกเสือต่างชาติประมาณ 1,000 คน

- เห็นชอบให้สร้างค่ายลูกเสือประจำภาค (ภาคเหนือ) ที่เชียงราย  ที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างค่ายลูกเสือประจำภาค (ภาคเหนือ) ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 175 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (พ.ศ.2556-2559) วงเงินงบประมาณ 125 ล้านบาท เพื่อต้องการยกระดับค่ายลูกเสือของไทย รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นสถานที่ที่มีระบบนิเวศน์ที่ดี มีธรรมชาติที่สวยงาม และในอนาคตจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกิจการลูกเสือในการสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีแรกจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพให้พร้อมใช้งาน

- เห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามที่ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ เสนอแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการพัฒนาลูกเสือไทยในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาบุคลากร ด้านต่างประเทศ ด้านวิชาการ กิจการพิเศษ และลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งจะมีแผนดำเนินงานหลายด้าน เช่น การหารือกับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือถึงการย้ายที่ทำการสำนักงานลูกเสือโลกแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะสมต่อการเป็นที่ทำการสำนักงานลูกเสือโลกแห่งใหม่ แต่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศด้วย

นอกจากนี้ แผนการดำเนินที่สำคัญ เช่น เร่งรัดการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ และปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเร่งรัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำทำเนียบประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านทุกระดับให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะคัดเลือกผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการลกเสือชาวบ้านระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต ตชด. และระดับกลุ่ม กทม.ด้วย

- การพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับองค์การค้าของ สกสค.  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เพื่ออนุญาตให้องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายรูปตรา หรือเครื่องหมายของสินค้าลูกเสือที่เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกรณีการขออนุญาตให้องค์การค้าของ สกสค. ใช้พื้นที่ชั้น 1 และ 2 อาคารศาลาวชิราวุธ เป็นร้านค้าเพื่อจำหน่ายและเก็บสินค้าลูกเสือ

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรัดกุมในร่างข้อตกลง ขอให้กลับไปแก้ไขร่างข้อตกลงดังกล่าว โดยให้ระบุจำนวนเงิน ผลตอบแทน และระยะเวลาในร่างข้อตกลงดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบวาระการประชุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาลูกเสือภารพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 ณ กรุงดาการ์ ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมีนายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนลูกเสือไทยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการลูกเสือภาคพื้นฯ 4 ราย คือ นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายอาณัฐชัย รัตตกุล และว่าที่ ร.ต.พัทธโรจน์ กมลโรจน์ศิริ
- รับทราบข้อบังคับและระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
- รับทราบสรุปการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-29 มีนาคม 2556
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/6/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1263 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์