ลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
23 มิถุนายน 2556

       ศึกษาธิการ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญสรุปดังนี้


- รับทราบการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556  ซึ่งได้กำหนดประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยในเวลา 10.30 น.จะประกอบพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา 16.00 น.จะมีการประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

- รับทราบพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยประบวนการลูกเสือ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ มิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป โดยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในเวลา 13.00 น.โดยมี รมว.ศธ., รมช.ศธ.,ปลัด ศธ.ร่วมในพิธีเปิด จากนั้นในเวลา 14.00 น. รมว.ศธ.จะมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติด้วย และปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายการพัฒนากิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาคด้วย

- รับทราบความก้าวหน้าในการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) ภายใต้คำขวัญ "ชุมนุมร่วมกันสานสัมพันธ์สู่สันติภาพ (Gathering Together for Peace)" ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 6,000 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกเสือต่างชาติประมาณ 1,000 คน

- เห็นชอบให้สร้างค่ายลูกเสือประจำภาค (ภาคเหนือ) ที่เชียงราย  ที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างค่ายลูกเสือประจำภาค (ภาคเหนือ) ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 175 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (พ.ศ.2556-2559) วงเงินงบประมาณ 125 ล้านบาท เพื่อต้องการยกระดับค่ายลูกเสือของไทย รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นสถานที่ที่มีระบบนิเวศน์ที่ดี มีธรรมชาติที่สวยงาม และในอนาคตจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกิจการลูกเสือในการสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีแรกจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพให้พร้อมใช้งาน

- เห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามที่ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ เสนอแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการพัฒนาลูกเสือไทยในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาบุคลากร ด้านต่างประเทศ ด้านวิชาการ กิจการพิเศษ และลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งจะมีแผนดำเนินงานหลายด้าน เช่น การหารือกับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือถึงการย้ายที่ทำการสำนักงานลูกเสือโลกแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะสมต่อการเป็นที่ทำการสำนักงานลูกเสือโลกแห่งใหม่ แต่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศด้วย

นอกจากนี้ แผนการดำเนินที่สำคัญ เช่น เร่งรัดการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ และปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเร่งรัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำทำเนียบประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านทุกระดับให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะคัดเลือกผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการลกเสือชาวบ้านระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต ตชด. และระดับกลุ่ม กทม.ด้วย

- การพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับองค์การค้าของ สกสค.  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เพื่ออนุญาตให้องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายรูปตรา หรือเครื่องหมายของสินค้าลูกเสือที่เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกรณีการขออนุญาตให้องค์การค้าของ สกสค. ใช้พื้นที่ชั้น 1 และ 2 อาคารศาลาวชิราวุธ เป็นร้านค้าเพื่อจำหน่ายและเก็บสินค้าลูกเสือ

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรัดกุมในร่างข้อตกลง ขอให้กลับไปแก้ไขร่างข้อตกลงดังกล่าว โดยให้ระบุจำนวนเงิน ผลตอบแทน และระยะเวลาในร่างข้อตกลงดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบวาระการประชุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาลูกเสือภารพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 ณ กรุงดาการ์ ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมีนายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนลูกเสือไทยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการลูกเสือภาคพื้นฯ 4 ราย คือ นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายอาณัฐชัย รัตตกุล และว่าที่ ร.ต.พัทธโรจน์ กมลโรจน์ศิริ
- รับทราบข้อบังคับและระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
- รับทราบสรุปการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-29 มีนาคม 2556
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/6/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
604 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์