การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2556

      

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒

                ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Green Society, Governance, and Competitiveness” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “สังคมสีเขียว ธรรมาภิบาล และขีดความสามารถในการแข่งขัน”  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในการบริหารจัดการสังคมร่วมกัน ซึ่งงานวิชาการที่นำมาเสนอนี้จะสามารถนำไประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ที่มุ่งหวังสร้างเด็กไทยให้เป็นคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความสามารถทางด้านภาษา

                สำหรับการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Green Society, Governance, and Competitiveness ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับสังคมสีเขียว (Green Society) สร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างการปกครองแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งการนำเสนอรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ที่สูงขึ้นและแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยมีนักวิชาการมาร่วมถ่ายทอดความรู้เป็นจำนวนมาก

ธมกร ข่าว
ศุภชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
84 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์