ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2556

      

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยมีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 23 แห่งกว่า 300 คน เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้


รมว.ศธ.กล่าวว่า การเปิดค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ในครั้งแรก ทำให้เริ่มมองเห็นอนาคตการผลิตนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประเทศกำลังขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ จำนวนมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ไปได้ดี ล้วนมีความรู้และมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี ทำให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ แม้จะมีคนน้อยกว่าหรือไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยก็ตาม สำหรับตนเองเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ แต่เลือกเรียนสายสังคมศาสตร์ หากย้อนเวลาได้ก็อยากจะเรียนสายวิทยาศาสตร์เช่นกัน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะนอกจากจะมีพื้นฐานสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องขยันหมั่นเพียรในการสั่งสมความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้รับทุนทั้ง 300 คนในวันนี้ คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้ผ่านการกลั่นกรองและเลือกสรรมาแล้ว

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ น้อยมาก เมื่อเทียบกับการจดสิทธิบัตรของประเทศไทยทั้งประเทศยังมีจำนวนน้อยกว่าบริษัทเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราจะบอกว่าผลิตข้าวเก่ง เพื่อจะไปแข่งขันกับ iPhone5 ก็คงจะไม่ไหว การผลิตและคิดค้นสิ่งต่างๆ จะต้องผลิตบนเศรษฐกิจฐานความรู้ ต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ หากเราสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้ก่อน ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเอง ระบบเศรษฐกิจ และประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งขณะนี้เรามีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ แต่อีกหลายๆ ด้านเรายังล้าหลังประเทศอื่นอยู่มาก รวมทั้งการสร้างบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีมีจำนวนเพียงพอหรือไม่อย่างไร

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ถือว่าเป็นโอกาสดีที่หาได้ยากมาก นอกจากผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้ว ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีกว่าคนอื่นๆ เพราะคนที่มีความเก่ง มีความรู้ความสามารถบางคนไม่ได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้นำวิชาความรู้มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ ไปให้กับประเทศ และทำให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว หวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศเป็นที่ยอมรับในอนาคต

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมภายหลังพิธีเปิด โดยกล่าวว่าขณะนี้เรามีบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ไปอยู่ในสายสังคมจำนวนมาก ในอดีตคนเรียนดีจะไปเรียนสายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแพทย์ วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันคนเก่งๆ เหล่านั้นส่วนหนึ่งไปเรียนสายสังคมศาสตร์ ทำให้ประเทศมีบุคลากรสายสังคมศาสตร์จำนวนมากในขณะที่สายวิทยาศาสตร์ขาดแคลน ศธ.จึงได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เน้นให้ผู้รับทุนไปเรียนสายวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ด้วยการยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จะเป็นการกระตุ้นและช่วยดึงคนเก่งๆ มาเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะทุกคนต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง หากทำให้อาชีพด้านวิทยาศาสตร์มีอนาคตที่ดี มีความก้าวหน้า เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้อย่างแน่นอน

โครงการพัฒนากำลังคำด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูง โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก แก่ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานรัฐ จึงจัดสรรทุนให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งความเป็นอยู่และการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เป็นเวลา 9 ปี มีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตปริญญาเอก จำนวน 1,600 คน นับตั้งแต่ปี 2551-2556 ปัจจุบันมีผู้รับทุนที่กำลังศึกษาปริญญาโทและเอก จำนวน 373 คน สำหรับการจัดค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองรวมทั้งสร้างผลงานให้กับสถาบันที่สังกัดให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ในภาครัฐหลังสำเร็จการศึกษาได้ตามข้อผูกพันของโครงการ

กาญจนา พานิชสรรพ์
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

16/5/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
343 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์