คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ. จับมือศูนย์อบรม AICAT อิสราเอล เสริมความรู้การเกษตรสมัยใหม่ ให้นักศึกษาวษท.
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2556

      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ. จับมือศูนย์อบรม AICAT อิสราเอล เสริมความรู้การเกษตรสมัยใหม่ ให้นักศึกษาวษท.

 

          กว่า 12 ปีแล้ว ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอราวา (Arava international Center For Agricultural Training : AICAT) ประเทศอิสราเอล ทำโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพืชศาสตร์ระบบทวิภาคี เปิดโลกกว้างกับการเรียนแบบ Learning by doing เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันครูเกษตรยังสอนให้เคารพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ฤดูกาล โดยนำมาผสมผสานกับความรู้ที่เป็นเทคโนโลยี ทำให้อาชีวะสร้างคนเกษตรที่มีคุณภาพเต็มร้อยสู่สังคมโลกสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า สอศ. เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นจึงดำเนินการจัดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น เพราะเห็นว่า ประเทศอิสราเอลมีเทคโนโลยีการเกษตรและระบบชลประทานสมัยใหม่ แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายจนสามารถเรียกได้ว่า อิสราเอลเป็นแหล่งที่ผลิตพืชผลที่สำคัญหล่อเลี้ยงผู้คนบนโลกใบนี้อีกแหล่งหนึ่ง
          สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้นสอศ.จะคัดเลือกนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)1 จาก วษท. ทั้ง 43 แห่ง มาเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นและศึกษาภาคเรียนที่ 1 ในศูนย์ที่ วษท.ร้อยเอ็ด วษท.มหาสารคาม และวษท.ศรีสะเกษ เพื่อคัดกรองคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  บินไปเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกปฏิบัติงานฟาร์มของเกษตรกรอิสราเอล ในเขตอราวา เป็นเวลา 11 เดือน โดยทุกคนต้องทำงานวิจัยหรือ Mini Project ซึ่งเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นและแก้ไขเอง พร้อมนำเสนอก่อนกลับมาเรียนต่อที่ไทยอีก 1 ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1/2556 นี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งทางฝั่งอิสราเอล Miss Hanni Arnon ผู้อำนวยการ AICAT ได้มาพบกับนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 110 คน ที่กำลังเข้าคอร์สเตรียมความพร้อม โดย Miss Hanni Arnon  ยังช่วยติวเข้มให้รู้เคล็ดลับในการเรียน การฝึกอบรม และการดำเนินชีวิตในประเทศอิสราเอลอีกด้วย
          "ปีนี้นักศึกษาจะฝึกความพร้อมเป็นเวลา 6 ดือน ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านแรก เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีครูทหารมาฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ ความตรงต่อเวลา และนำน้อง ๆ ออกกำลังทุกวันตั้งแต่ตีห้า ถึงหกโมงเช้า หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเข้าวัดปฏิบัติธรรม ด้านที่สอง เตรียมความพร้อมด้านวิชาการคือความรู้ที่จะต้องนำไปใช้ ให้เข้าค่าย English Camp เพื่อฝึกพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษ เพราะต้องนำไปใช้ในการเรียน การสื่อสาร ทำงานวิจัย  และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆเพื่อใช้ในการบันทึกผลงาน ทำรายงาน ทำงานวิจัย ความรู้ที่ต้องเตรียมอีกด้านหนึ่งคือความรู้ด้านสถิติการวางแผนการทดลอง เพราะน้อง ๆ ต้องไปทำรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชผัก ทำ Mini Project ส่งสถาบัน AICAT และด้านที่สาม คือการฝึกทักษะด้านพืชศาสตร์โดยนักศึกษาจะต้องลงปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทั้งเรื่องของการเตรียมดินการปลูก การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้งานจากเจ้าของฟาร์มชาวอิสราเอลโดยตรง ซึ่งตลอดเวลา 11 เดือน จะมีครูคนไทยไปอยู่ดูแลและให้คำปรึกษาด้วย" ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว  ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญของน้อง ๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรจะได้เก็บเกี่ยวความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้พัฒนาการเกษตรของบ้านเราต่อไป ผู้สนใจโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์