คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ. จับมือศูนย์อบรม AICAT อิสราเอล เสริมความรู้การเกษตรสมัยใหม่ ให้นักศึกษาวษท.
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2556

      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ. จับมือศูนย์อบรม AICAT อิสราเอล เสริมความรู้การเกษตรสมัยใหม่ ให้นักศึกษาวษท.

 

          กว่า 12 ปีแล้ว ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอราวา (Arava international Center For Agricultural Training : AICAT) ประเทศอิสราเอล ทำโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพืชศาสตร์ระบบทวิภาคี เปิดโลกกว้างกับการเรียนแบบ Learning by doing เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันครูเกษตรยังสอนให้เคารพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ฤดูกาล โดยนำมาผสมผสานกับความรู้ที่เป็นเทคโนโลยี ทำให้อาชีวะสร้างคนเกษตรที่มีคุณภาพเต็มร้อยสู่สังคมโลกสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า สอศ. เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นจึงดำเนินการจัดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น เพราะเห็นว่า ประเทศอิสราเอลมีเทคโนโลยีการเกษตรและระบบชลประทานสมัยใหม่ แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายจนสามารถเรียกได้ว่า อิสราเอลเป็นแหล่งที่ผลิตพืชผลที่สำคัญหล่อเลี้ยงผู้คนบนโลกใบนี้อีกแหล่งหนึ่ง
          สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้นสอศ.จะคัดเลือกนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)1 จาก วษท. ทั้ง 43 แห่ง มาเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นและศึกษาภาคเรียนที่ 1 ในศูนย์ที่ วษท.ร้อยเอ็ด วษท.มหาสารคาม และวษท.ศรีสะเกษ เพื่อคัดกรองคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  บินไปเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกปฏิบัติงานฟาร์มของเกษตรกรอิสราเอล ในเขตอราวา เป็นเวลา 11 เดือน โดยทุกคนต้องทำงานวิจัยหรือ Mini Project ซึ่งเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นและแก้ไขเอง พร้อมนำเสนอก่อนกลับมาเรียนต่อที่ไทยอีก 1 ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1/2556 นี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งทางฝั่งอิสราเอล Miss Hanni Arnon ผู้อำนวยการ AICAT ได้มาพบกับนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 110 คน ที่กำลังเข้าคอร์สเตรียมความพร้อม โดย Miss Hanni Arnon  ยังช่วยติวเข้มให้รู้เคล็ดลับในการเรียน การฝึกอบรม และการดำเนินชีวิตในประเทศอิสราเอลอีกด้วย
          "ปีนี้นักศึกษาจะฝึกความพร้อมเป็นเวลา 6 ดือน ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านแรก เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีครูทหารมาฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ ความตรงต่อเวลา และนำน้อง ๆ ออกกำลังทุกวันตั้งแต่ตีห้า ถึงหกโมงเช้า หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเข้าวัดปฏิบัติธรรม ด้านที่สอง เตรียมความพร้อมด้านวิชาการคือความรู้ที่จะต้องนำไปใช้ ให้เข้าค่าย English Camp เพื่อฝึกพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษ เพราะต้องนำไปใช้ในการเรียน การสื่อสาร ทำงานวิจัย  และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆเพื่อใช้ในการบันทึกผลงาน ทำรายงาน ทำงานวิจัย ความรู้ที่ต้องเตรียมอีกด้านหนึ่งคือความรู้ด้านสถิติการวางแผนการทดลอง เพราะน้อง ๆ ต้องไปทำรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชผัก ทำ Mini Project ส่งสถาบัน AICAT และด้านที่สาม คือการฝึกทักษะด้านพืชศาสตร์โดยนักศึกษาจะต้องลงปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทั้งเรื่องของการเตรียมดินการปลูก การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้งานจากเจ้าของฟาร์มชาวอิสราเอลโดยตรง ซึ่งตลอดเวลา 11 เดือน จะมีครูคนไทยไปอยู่ดูแลและให้คำปรึกษาด้วย" ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว  ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญของน้อง ๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรจะได้เก็บเกี่ยวความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้พัฒนาการเกษตรของบ้านเราต่อไป ผู้สนใจโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
461 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์