ODOS รอบสอง
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤษภาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม


รมว.ศธ.แถลงผลการประชุมดังกล่าว สรุปดังนี้

1. การดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง

ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยเห็นชอบใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเดิมจากการสอบในรอบแรก คือ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมในการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับรอบแรก

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง มีดังนี้

- ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2556
- รับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 สิงหาคม 2556
- สอบข้อเขียน 13 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 พฤศจิกายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 30 ธันวาคม 2556
- รายงานตัว 6-10 มกราคม 2557
- ปฐมนิเทศ มีนาคม 2557
- เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ซึ่งในครั้งนี้
ผู้รับทุนจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น)
- ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ กันยายน 2557





2. อนุมัติให้ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 3 ที่ศึกษาต่อในไทยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถานศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน

ที่ประชุมอนุมัติการขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาและสถานศึกษา ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 6 ปี ให้ไปศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้รับทุนรายดังกล่าวที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยมีการพัฒนาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีผู้รับทุนในรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศการรับสมัครในรุ่นดังกล่าว ที่ระบุว่า “การเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในไทย ให้ผู้รับทุนพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นอันดับแรก หากจำเป็นต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/5/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
208 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์