กกศ.ผ่านร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2556

      

กกศ.ผ่านร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่

 

          นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ พ.ศ. 2555-2558 สู่การปฏิบัติ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ให้มีการประสานความร่วมมือและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ พ.ศ. 2555-2558 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 และยึดเป็นกรอบในการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณดำเนินการวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 2. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา และ 3.ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานในการสร้างกลไกและช่องทางเผยแพร่ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  พ.ศ.2556-2559 ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมแล้ว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีภูมิคุ้มกัน มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  และพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้แผนดังกล่าวกำหนดให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเกินกว่าร้อยละ 50  สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก 9.1 ปี ในปี 2555 เป็น 12 ปี ในปี 2559  รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 50 : 50 ในปี 2559.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
813 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์