ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
28 มีนาคม 2556

       ศธ.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนพัฒนาภาษาอาเซียนแก่สตรี

ศึกษาธิการ - ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมเพิ่มขีดความสามารถของสตรีทั่วประเทศด้านภาษาอาเซียน โดยจับมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารกว่า ๑๐ ภาษา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดตัว ๑๐ เมษายนนี้


ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ. ที่ได้กำหนดให้มี 2 Flagship ที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ นั้น

ในส่วนของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากจะได้กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ การยกระดับมาตรฐานหลักสูตร การวิจัย การจัดตั้งสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในสังกัดแล้ว

เพื่อให้ครอบคลุมแก่บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย และทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อธ.จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน แก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจสตรี เกษตรกร แม่บ้าน ผู้รับจ้าง เยาวชนวัยเรียน ฯลฯ ให้สามารถใช้ภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย ๑ ภาษา ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สตรีได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ทั้งส่วนกลางที่ ศธ. และส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งได้กำหนดให้นำร่องในสถานศึกษา สพฐ.ที่มีความพร้อม ๑๑ ศูนย์ทั่วประเทศ คือ

- รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย เปิดสอนภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ จีน
- รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ลาว เวียดนาม
- รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เปิดสอนภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน
- รร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว
- รร.ประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
เปิดสอนภาษาเขมร ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น
- รร.คลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด
เปิดสอนภาษาเขมร
- รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย
- รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ตากาล็อก
- รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
เปิดสอนภาษาเมียนมาร์ จีน
- รร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ มลายู
- รร.สตรีภูเก็ต
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน

ในส่วนของ กศน. ได้กำหนดให้ตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ในสำนักงาน กศน.จังหวัดนำร่อง รวม ๑๑ จังหวัด คือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก มุกดาหาร นครพนม ชลบุรี หนองคาย สุรินทร์ ภูเก็ต สงขลา และระนอง

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาต่างๆ ดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ หลักสูตรๆ ละ ๑๐๐ ชั่วโมง โดยเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การพูด ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานขั้นต้น ตามลำดับไปจนถึงหลักสูตรขั้นกลางต่ำ หลักสูตรขั้นกลางสูง และหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งสามารถสนทนาโต้ตอบได้ และจะมีการเปิดตัว "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ในวันที่ ๑๐ เมษายนนี้ ที่ รร. สตรีศรีสุริโยทัย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวโครงการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/03/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
146 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์