อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
  ข่าวทั้งหมด
25 มีนาคม 2556

      

อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

 

          กลิ่น สระทองเนียม
          ต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะมาจากเด็กขาดนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการมีนิสัยรักการอ่านอย่างถาวรนั้นมีน้อยมาก ทั้งที่การอ่านมีความสำคัญด้วยเป็นทักษะพื้นฐานที่จะเปิดประตูไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขได้
          ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงได้ส่งเสริมปลูกฝังให้คนในชาติได้อ่านจนเป็นวิถีชีวิตปกติประจำวัน ส่งผลให้คนในชาติมีคุณภาพประเทศชาติก็พลอยเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย ต่างกับคนไทยที่ยังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยมากด้วยอาจจะยังยึดติดอยู่กับเจตคติเดิม ๆ ที่ว่าการอ่านเป็นภาระแค่ช่วงที่อยู่ในสถานศึกษาหรืออ่านเพื่อสอบให้ได้คะแนนเท่านั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ เมื่อบุคลากรของชาติอ่านน้อย การที่จะพัฒนาตนเองให้รู้เท่า รู้ทันกับโลกยุคไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง แข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่นนี้ ความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนหรือตำราเรียนด้านเดียวเช่นในอดีตคงไม่สามารถทำให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ได้เป็นแน่
          เมื่อการอ่านมีความสำคัญมากมายเช่นนี้ หากยังปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ก็มีแต่จะฉุดรั้งคนไทย ประเทศไทยให้ล้าหลังไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปในที่สุด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกเด็กไทยให้มีนิสัยรักการอ่านถาวรให้เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้หากทุกภาคส่วนได้ช่วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของคนไทยไปได้ เพราะด้วยศักยภาพเด็กไทยคิดว่าไม่น่าจะด้อยกว่าชาติใดในโลก รวมถึงปัจจัยที่จะมาส่งเสริม สนับสนุนทั้งสื่อ หนังสือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ก็มีอยู่มากมายพร้อมที่จะมาสนับสนุนได้เต็มที่
          เมื่อพูดถึงการอ่านและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งแล้วประเทศไทยก็มีต้นแบบอันงดงามและยิ่งใหญ่ให้คนไทยและคนทั้งโลกได้ดำเนินตามรอยพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ นั่นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรด้านการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะเสด็จไปที่แห่งใดจะทรงสนพระทัย ศึกษาเรื่องนั้น ๆ อย่างใส่พระทัย ทรงจดบันทึก ถ่ายภาพ และนำมาสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ผ่านงานแปลและงานพระราชนิพนธ์มากมายกว่า 400 เรื่อง ทำให้พสกนิกรชาวไทยและชาวโลกได้อ่านและศึกษาความรู้อย่างหลากหลายที่มีคุณภาพยิ่ง ซึ่งความสนพระทัยการอ่าน การเขียนและการเรียนรู้ของพระองค์นั้นได้เริ่มมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ที่ว่า
          "หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์วิชาการสรรมาสารพัน ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย"จากพระราชจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของเจ้าฟ้านักอ่านนี้ คนไทยทั้งชาติ จึงควรน้อมนำ ดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านจนเป็นกิจนิสัยและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา หากคนไทยทำได้เช่นนี้นอกจากจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังจะสามารถช่วยกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
          ดังนั้นเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ ได้ขอพระบรมราชานุญาต เนื่องในวารดิถี อันเป็นมหามิ่งมงคลของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด.เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" โดยจะเปิดให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชาติด้วยการอ่านถวายเฉลิมพระเกียรติทั้งแผ่นดิน พร้อมขยายผลสนับสนุนให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการจัดหาหนังสือแนะนำที่มีคุณภาพโดยเฉพาะหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้นักเรียนได้อ่านและเรียนรู้ รวมถึงการให้ขวัญ กำลังใจ โดยการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ได้ส่งเสริมเด็กให้มีนิสัยรักการอ่านประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คนลงมา ขนาดกลาง นักเรียนระหว่าง 120-349 คน และขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 350 คนขึ้นไป
          โรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งกันเองตามเกณฑ์ที่มีฐานคะแนนลดหลั่นกันไป ซึ่งเกณฑ์การประเมินจะดูทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการในการสนับสนุนส่งเสริม ทั้งการจัดหาสื่อ หนังสือ เทคโนโลยี และวิธีการส่งเสริมที่สามารถกระตุ้นให้เด็กสนใจเกิดความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของโรงเรียนเป็นต้นแบบการอ่านที่ดีให้กับเด็ก รวมถึงผลที่เกิดจากการพัฒนาจากเด็กอ่านไม่ได้ อ่านไม่คล่อง ให้อ่านได้ อ่านคล่อง ความสามารถในการสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านสร้างผลงานในรูปแบบ โครงงาน บันทึกรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก หรือผลงานอื่น ๆ โดยการคัดเลือกจะเริ่มตั้งแต่ระดับ สพป. จังหวัด เขตตรวจราชการ จนถึงระดับชาติ ซึ่งแต่ละระดับจะมีรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนที่ชนะเลิศ โดยเฉพาะในระดับชาติ โรงเรียนที่ชนะเลิศแต่ละขนาดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมป้ายประกาศ เกียรติบัตร เงินรางวัล รวมถึงผู้บริหาร ครูและนักเรียนจะได้ไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการอ่านต่างประเทศ
          ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้โล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล ส่วน สพป.ที่มีโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 10 อันดับแรกจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการที่ว่านี้จะมีการเปิดตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานโครงการ หากโรงเรียนใดสนใจก็สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่
www.tkpark.or.th หรือรอดูจากหนังสือที่จะแจ้งเป็นทางการต่อไปก็ได้
          โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสำคัญยิ่งที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 ซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักอ่านของคนทั้งโลก พร้อมกันนี้จะได้ช่วยกันปลุกกระแสนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของชาติ ส่วนนี้จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษาและผู้ปกครองทั้งหลายได้เห็นความสำคัญและใส่ใจกับการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและบุตรหลานของตนเองมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการอ่านเป็นต้นทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่การจัดการศึกษาปัจจุบันไปให้ความสำคัญกันอยู่ที่แค่ปลายทางคือผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ต ทำให้ครูไขว้เขวกับการพัฒนาเด็กอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าเดินหลงไปแล้วก็อย่าได้เดินถลำให้ลึกไปมากกว่านี้อีกเลย ลองถอยกลับมาหาทางพัฒนาที่ถูกหลักด้วยการช่วยกันนำพาคนในชาติให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน มาเป็นธงชัยให้เด็กดำเนินตาม หากเด็กมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้แล้วคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคตคงไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างที่เป็นอยู่นี้แน่นอน.

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
841 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์