รับรองหลักสูตรม.นครพนม
  ข่าวทั้งหมด
19 มีนาคม 2556

      

รับรองหลักสูตรม.นครพนม

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด กอศ.) เห็นชอบรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) ของ ม.นครพนม 14 สาขาวิชา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าว และมีเกณฑ์การพิจารณายึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรในระดับเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยพิจารณารับรองให้เทียบเท่าหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส.ของ สอศ.ทั้ง 14 สาขา
          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า แบ่งเป็นหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2552 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโลหการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการก่อสร้าง หลักสูตรปวส. พ.ศ.2552 จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนทั้ง 14 สาขาได้รับการรับรองคุณวุฒิ มีอัตราเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และบรรจุเป็นข้าราชการได้ จากที่ผ่านมาไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือน เนื่องจากยังไม่ผ่านการรับรองจากบอร์ดอาชีวะ

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
149 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์