ศิลปะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2556

      

              นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) ขั้นสูง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

         นายนายพินิจศักดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องบริหาร ๓ ปัจจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยแรก คือการบริหารตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สอง คือการบริหารคน ได้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรหรือหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ ปัจจัยสุดท้าย คือ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเกิดผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

                นายนายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผู้นำจะต้องสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือ การสื่อสารจูงใจ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ศิลปะการสื่อสารจูงใจจึงถือเป็นสมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นของข้าราชการ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อความคิดหรือทัศนคติ ความรู้สึกซึ่งกันและกันรวมทั้งการสร้างความเข้าใจต่อกัน จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เมื่อข้าราชการทุกคนมีทักษะในด้านศิลปะสื่อสารจูงใจ ข้าราชการจะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและเพิ่มสมรรถนะของส่วนราชการและประเทศชาติโดยส่วนรวม

                สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) จัดขึ้นจำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสารจูงใจเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และทักษะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง จำนวน  ๒ รุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยมีข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๔๐ คน โดยมีนายอุดมเดช บูรพ์ภาค วิทยากรจากดีวันเทรนนิ่ง เป็นผู้ให้ความรู้

ธมกร ข่าว/ กิตติกร ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
777 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์