ศิลปะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2556

      

              นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) ขั้นสูง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

         นายนายพินิจศักดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องบริหาร ๓ ปัจจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยแรก คือการบริหารตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สอง คือการบริหารคน ได้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรหรือหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ ปัจจัยสุดท้าย คือ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเกิดผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

                นายนายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผู้นำจะต้องสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือ การสื่อสารจูงใจ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ศิลปะการสื่อสารจูงใจจึงถือเป็นสมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นของข้าราชการ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อความคิดหรือทัศนคติ ความรู้สึกซึ่งกันและกันรวมทั้งการสร้างความเข้าใจต่อกัน จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เมื่อข้าราชการทุกคนมีทักษะในด้านศิลปะสื่อสารจูงใจ ข้าราชการจะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและเพิ่มสมรรถนะของส่วนราชการและประเทศชาติโดยส่วนรวม

                สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) จัดขึ้นจำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสารจูงใจเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และทักษะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง จำนวน  ๒ รุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยมีข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๔๐ คน โดยมีนายอุดมเดช บูรพ์ภาค วิทยากรจากดีวันเทรนนิ่ง เป็นผู้ให้ความรู้

ธมกร ข่าว/ กิตติกร ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
146 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์