รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
12 มีนาคม 2556

      

รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

          การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารหลายฉบับ ประกอบด้วย เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เอกสาร Guide to Measuring Information and Communication Technologies (ICT) in Education (2009) ขององค์การ UNESCO และเอกสาร ICT for Education Development (ICT4ED) Indicators (2010) ของ Korea Education & Research Information Service (KERIS) เป็นหลักตลอดจนเอกสารการวิจัยและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษา นอกจากนี้ได้มีการศึกษาขอบเขต เงื่อนไข/ข้อจำกัดในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในระดับปฏิบัติการทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทไทย อีกทั้งในการจัดทำเอกสารคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษา ยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยฉบับนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ที่จะใช้งานในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 นอกจากนี้ได้มุ่งหวังให้งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้าน ICT เพื่อการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2556

สามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฯได้ที่ด้านล่าง

 

แหล่งที่มา:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .rar รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.rar   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์