กศน. จังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2556

      
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

  รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 6 คันจำนวนรายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบ ปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของ โครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดง บัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
            ๖.๑  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ใน ฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๓
            ๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลง ทะเบียน ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัด ซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
            ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่าย เงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            ๖.๔  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยรับจ้างให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและหรือเป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยมีผลงานโครงการที่ได้จัดทำสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
            ๖.๕  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องแสดงเอกสารเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของรถยนต์ ทั้งหมดให้กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬในวันที่ส่งมอบรถ
            ๖.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อยต้องได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า  ISO 9001-2008  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ตามยี่ห้อที่เสนอ
                  
                

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๙-๒๗๓๓ ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 


(นายธฤติ ประสานสอน)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธฤติ ประสานสอน)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 โดย นาย ธฤติ ประสานสอน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2556
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=56035021902&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
225 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์