กศน. จังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2556

      
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

  รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 6 คันจำนวนรายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบ ปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของ โครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดง บัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
            ๖.๑  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ใน ฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๓
            ๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลง ทะเบียน ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัด ซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
            ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่าย เงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            ๖.๔  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยรับจ้างให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและหรือเป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยมีผลงานโครงการที่ได้จัดทำสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
            ๖.๕  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องแสดงเอกสารเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของรถยนต์ ทั้งหมดให้กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬในวันที่ส่งมอบรถ
            ๖.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อยต้องได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า  ISO 9001-2008  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ตามยี่ห้อที่เสนอ
                  
                

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๙-๒๗๓๓ ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 


(นายธฤติ ประสานสอน)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธฤติ ประสานสอน)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 โดย นาย ธฤติ ประสานสอน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2556
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=56035021902&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
705 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์