“อ่านออกเขียนได้ 100%” - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
  ข่าวทั้งหมด
7 มีนาคม 2556

      

“อ่านออกเขียนได้ 100%” - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

     รางวัลคุรุสภาดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2555 ที่ “ปฐมฤกษ์ มณีเนตร” ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 1 ได้รับมานั้น เกิดขึ้นจากผลงานอันยอดเยี่ยมในการบริหารการศึกษา 144 โรงเรียนในสังกัดที่มีผลสัมฤทธิ์มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องพื้นฐานของนักเรียน “อ่านออกเขียนได้ 100%”

     ผอ.ปฐมฤกษ์ เล่าว่า การบริหารงานจะยึดหลัก 4 ร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม อาศัยแนวคิดที่ว่า “ความเป็นเจ้าของของงาน” ทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จตาม นโยบาย 10+1 ได้แก่ อ่านออกเขียนได้ 100% มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ ก่อเกิดงานอาชีพ เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตร อ่านพูดภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ

     เมื่อมีนโยบายแล้วเราก็มาทำเป้าหมาย โดยปีที่ผ่านมามุ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ 100% โดยทำแบบประเมินและวิธีการดำเนินการให้ทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็จะไปมีวิธีคิดสร้างสรรค์งานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บางโรงเรียนอาศัยเครือข่ายผู้ปกครองมาเป็นแนวร่วมแก้ปัญหา โดยหลังจากคัดกรองเด็กแล้ว โรงเรียนก็จะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย แนะวิธีการสอน พร้อมสื่อการสอน เจาะลึกเป็นราย ๆ ไป เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เมื่อดำเนินการแล้ว เราก็จะมีการมอบป้ายประกาศให้โรงเรียนว่า โรงเรียนนี้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% ซึ่ง1ปีที่ผ่านมาดำเนินการใน 144 โรงเรียนในสังกัดก็ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทุกโรงเรียนผ่านการประเมิน สามารถตรวจสอบกับเด็กชั้น ป.4 ได้ ซึ่งทุกคนจะอ่านออกเขียนได้ 100% จากนั้นจะสานต่อเป้าหมายในทุก ๆ ปี โดยตนมีแนวคิดที่ว่า ถ้าเด็กอ่านออกเขียนได้ ก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกกลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

     ผอ.ปฐมฤกษ์ ยังเล่าอีกว่า นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทุกด้าน เช่น ก่อนการสอบโอเน็ต จะมีการสอบพรีโอเน็ต สอบก่อน เตรียมการก่อน ซ้อมก่อน ถ้าเด็กได้คะแนน  80% ขึ้นไป ก็จะมอบเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ เมื่อปีที่แล้วมีเด็กเข้ามาทดสอบพรีโอเน็ต ประมาณ 5,000 คน ปรากฏว่าเด็กได้เหรียญรางวัลไปกว่า 3,000 เหรียญ ตนต้องหางบฯมาจัดทำเหรียญละ 40 บาท ใช้เงินมากมาย แต่ก็ทำให้เด็กมีกำลังใจ ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งเสริมการเปิดเวทีแข่งขันทางวิชาการ พร้อมมอบรางวัลให้เด็กเก่ง สร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กที่มีผลงานดีเด่น

     อีกนโยบายที่กำลังมุ่งเน้นคือ อ่านพูดภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้ทุกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ปีที่แล้วให้ อ่านพูดภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรที่เขตกำหนดให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 10% แต่ปีนี้จะเพิ่มเป็น 20% มีวันดีเดย์ทดสอบโดยส่งคณะกรรมการออกไปประเมินแต่ละโรงเรียน ถ้าประเมินผ่านจะมีเกียรติบัตรมอบให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
เมื่อพูดถึงปัญหา ผอ.ปฐมฤกษ์ มองว่าปัญหาการบริหารการศึกษาที่คิดว่าแก้ไขยากลำบาก ก็น่าจะเชื่อมโยงกับระบบสังคมในโลกยุคใหม่ ยุคไอทีที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ทำให้ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน เพราะมีปัจจัยภายนอกทำให้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจไปมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เด็กยังมีความเป็นไทย เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู แต่ยุคนี้ลดน้อยลงไป จึงพยายามเน้นหนักในเรื่อง “คุณธรรม นำความรู้” โดยเฉพาะขณะนี้ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ก็มีโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง พาเด็กสวดมนต์ เข้าวัดฟังธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก แต่ก็ยอมรับว่าทำยาก เพราะสื่อต่าง ๆ คอยยั่วยุอยู่ตลอดเวลา จึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

     ดูเหมือนว่าการพัฒนาเด็กนักเรียนยุคสมัยนี้ ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็น ต้องมีเมตตาปรานี มีคุณธรรมจริยธรรม และคนทำดีต้องได้รับการยกย่องเชิดชู เสียดายก็แต่ว่าสื่อต่าง ๆ ไม่ค่อยชื่นชมคนทำดี มักมีแต่เรื่องไม่ดีที่ออกสื่อ เพราะฉะนั้นทุกคนคงต้องมาช่วยกัน.

ประเมธ เพราะพินิจ
มนัส กบขุนทด

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/188686

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
483 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.80  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์