รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๕
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2556

      

       นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ แก่นักเรียน นักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงละครสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ภาษาล้วนมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกาลเวลา ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นเราควรเอาใจใส่และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ทั้งนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ นักแสดงและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นบุคคลแบบอย่างของเยาวชนในด้านการใช้ภาษา และควรภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักชาติ รักความเป็นไทย รักภาษาไทย สมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

               สำหรับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักแสดงละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

                ประเภทนักเรียน

               รางวัลชนะเลิศ                           เด็กชายกรกช  เจียมสง่า  โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เด็กหญิงพรหมพร ล่ามกิจจา    โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เด็กชายชาลี        โละหะรุ่งโรจน์     โรงเรียนราชวินิต

                ประเภทนักแสดงละครโทรทัศน์

                ดารานำหญิง                          นางสาวเฌอมาลย์    บุญศักดิ์              

                ดารานำชาย                           นายอธิชาติ    ชุมนานนท์

                นักแสดงประกอบหญิง        นางสาวสาวิตรี   สามิภักดิ์

                นักแสดงประกอบชาย         นายรอง  เค้ามูลคดี

                ประเภทผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

                ผู้ดำเนินรายการหญิง            นางสาวสิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

                ผู้ดำเนินรายการชาย             นายวีระศักดิ์  ขอบเขต         สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

ธมกร ข่าว/วิชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์