โครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2556

      

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ วันนี้

นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ     ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น ๒๑๕ ผลงาน จากความสำเร็จดังกล่าวประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการ “วิทยาศาสตร์   สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ปี่ที่ ๒ ขึ้น  

สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต ๒. สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ ๓. สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ ๔.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม ๕. สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ www.senate.go.th และ www.science.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ email : staff@science.or.th


                                                                                *********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

กิตติกร / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
911 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์