โครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2556

      

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ วันนี้

นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ     ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น ๒๑๕ ผลงาน จากความสำเร็จดังกล่าวประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการ “วิทยาศาสตร์   สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖” ปี่ที่ ๒ ขึ้น  

สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต ๒. สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ ๓. สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ ๔.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม ๕. สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณได้ที่ www.senate.go.th และ www.science.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ email : staff@science.or.th


                                                                                *********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

กิตติกร / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.27  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์