อาชีวะรับสมัครนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
22 กุมภาพันธ์ 2556

      

รับสมัคร นร. ที่สนใจสร้างนวัตกรรมเข้าเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

 

 

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และประกาศผลวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

 

        ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปวช. รูปแบบพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือแบบพหุภาคี ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงงาน หรือ Project based learning สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง


        โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีหรือเก่งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น เคยมีผลงานในเวทีหรือในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีวิทยาลัย 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการรับสมัครนักเรียน สาขาละ 30 คน ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)  รับสาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  รับสาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  รับสาขาเทคโนโลยีอาหาร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  โดยนักเรียนทุกคนจะอยู่ประจำในหอพักของวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอาหารฟรี ตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นงบประมาณจากภาครัฐ

 

        นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทร. 02 2802938

 

........................................

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
328 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์