อาชีวะรับสมัครนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
22 กุมภาพันธ์ 2556

      

รับสมัคร นร. ที่สนใจสร้างนวัตกรรมเข้าเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

 

 

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และประกาศผลวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

 

        ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปวช. รูปแบบพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือแบบพหุภาคี ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงงาน หรือ Project based learning สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง


        โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีหรือเก่งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น เคยมีผลงานในเวทีหรือในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีวิทยาลัย 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการรับสมัครนักเรียน สาขาละ 30 คน ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)  รับสาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  รับสาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  รับสาขาเทคโนโลยีอาหาร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  โดยนักเรียนทุกคนจะอยู่ประจำในหอพักของวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอาหารฟรี ตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นงบประมาณจากภาครัฐ

 

        นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทร. 02 2802938

 

........................................

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.46  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์