เรื่องประชาคมอาเซียน สถานศึกษาอย่าหลงประเด็นหลัก
  ข่าวทั้งหมด
19 กุมภาพันธ์ 2556

      

เรื่องประชาคมอาเซียน สถานศึกษาอย่าหลงประเด็นหลัก

 

          ประภาศ ปานเจี้ยง
            คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

          อนุสนธิจากการฟังบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เรื่อง "อำนาจรัฐกับการบริหารประเทศ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความตอนหนึ่งท่านกล่าวสรุปความว่า สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก่อนถึงปี พ.ศ. 2558 คือประเทศไทยต้องเตรียมประชาชนของเราให้ทราบว่าอาเซียนคืออะไร เกิดขึ้นทำไม มีข้อตกลงอะไรกันบ้าง และที่สำคัญที่สุดการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตของพลเมืองไทยอย่างไร
          ผมสนใจและเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม มาก ทั้งในฐานะพ่อของลูกที่ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียน ในฐานะอาจารย์ที่ต้องสอนหนังสือลูกศิษย์ และในฐานะประชาชน ในฐานะผู้ปกครองนักเรียนผมเป็นพ่อลูกสอง ลูกคนแรกกำลังเรียนระดับประถมตอนปลาย ลูกคนเล็กกำลังเรียนระดับอนุบาล ผมรับส่งลูกไปกลับโรงเรียนทุกวัน สอนการบ้านลูก เซ็นชื่อรับทราบในสมุดมอบหมายการบ้านต่างๆ ที่ครูมอบหมายมา และเซ็นชื่อรับทราบการบ้านที่ลูกทำเสร็จก่อนที่ลูกจะส่งครูในวันรุ่งขึ้น รวมทั้งการไปเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมการกีฬา
          ขณะมีเวลาอยู่ที่โรงเรียนของลูกผมให้ความสำคัญกับการอ่านป้ายนิเทศต่างๆ ของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนตื่นตัวในเรื่องการเตรียมนักเรียนเข้าสู่อาเซียนในระดับที่น่าพอใจ แต่มีข้อสังเกตว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผมรับรู้โรงเรียนเตรียมเด็กของเราเฉพาะแค่ข้อมูล "แช่แข็ง" หรือข้อมูล "แห้งๆ" เป็นต้นว่า ให้เด็กนักเรียนรู้จักและจำได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง ดอกไม้ประจำชาติ ภาษาประจำชาติ ศาสนาประจำชาติ ชุดประจำชาติ เป็นอาทิ อนุมานได้ว่าน่าจะเกือบทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกันเช่นนี้ กิจกรรมที่ทำกันมากคือให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอาเซียน
          ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ผมกล่าวว่าเป็นข้อมูลแบบแช่แข็ง ก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นที่เด็กนักเรียนของเราต้องรู้ แต่เมื่อไหร่เราจะข้ามผ่านไปสู่ความรู้ แนวคิด หรือความเข้าใจในเรื่องอื่นเสียที
          เรื่องกำหนดให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกันในชีวิตประจำวันสัปดาห์ละหนึ่งวันที่เคยพูดกัน ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ควรถูกหัวเราะเยาะเหมือนที่บางคนแสดงอารมณ์ออกไป เนื่องจากเราก็รู้กันอยู่ว่าการเรียนรู้พฤติกรรมทุกพฤติกรรมจะพัฒนาไปถึงจุดที่เป็นพฤติกรรมที่คงทนถาวร (Permanent Behavior) ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติ (Practice) บ่อยๆ ซ้ำๆ แต่คำถามใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือ ครูทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผู้อำนวยการยันครูประจำชั้นและครูประจำการทุกกลุ่มสาระวิชาจะพร้อมเพรียงกันพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนทุกคนหรือเปล่า ครูทุกคนกล้าเป็นผู้นำนักเรียนในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือไม่ ผมไม่ได้หมายความว่าครูของเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ สติปัญญาและความรู้ความสามารถของครูไทยไม่น้อยหน้ากว่าครูชาติอื่นในอาเซียนหรอกครับ แต่ปัญหาเรื่องทัศนคติ (Attitude) ต่อนโยบายต่างๆ และความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนองนโยบายต่างหากที่น่าห่วง
          ในฐานะผู้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ผมเพิ่งเข้าร่วมวงการอภิปรายกับเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันเมื่อช่วงเกือบๆ จะสิ้นปีที่แล้ว ครั้งนั้นอภิปรายกันประมาณ 10 มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยด้วยคำถามที่ว่า "การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน : มหาวิทยาลัยกำลังทำอะไร" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) เป็นผู้ดำเนินการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ องค์ความรู้จากการระดมสมองครั้งนี้พบว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้ทำและกำลังทำเพื่อตอบสนองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
          1.ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งโดยส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
          2.เปิดสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Study) เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
          3.เปิดสอนภาษามลายู รวมทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เพื่อเตรียมคนเรื่องความสามารถในการสื่อสารกับพลเมืองประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม
          4.ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของตนเอง
          5.มีแผนที่จะเปิดสอนภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เช่น ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก เป็นต้น
          ทั้ง 5 ประการข้างต้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นพลเมืองของประเทศอาเซียน แต่ความรู้เชิงลึกที่ว่า ทำไมเราต้องรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียน เจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนคืออะไร ข้อตกลงร่วมกันของประเทศอาเซียนคืออะไร หมายความว่าอย่างไร ถ้าไม่รวมกลุ่มกันและไม่มีข้อตกลงอะไรๆ ร่วมกันจะดีกว่าเดิมหรือไม่ดีกว่าเดิมอย่างไร
          คำตอบของคำถามเหล่านี้มหาวิทยาลัยจะต้องไปให้ถึง และนำมาเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อคุยกับนักศึกษาของเรา รวมทั้งคำตอบของคำถามเชิงจิตวิทยาที่ว่า เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนของเราอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เราจะปรับตัวเข้ากันได้อย่างไร จะต้องได้รับการอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน ให้ผู้สอนและผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเกิดความคิดรวบยอด

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1053 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์