โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

         นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

                สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการรายงานผลการบริหารงานของกองทุน และเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น สำหรับนักเรียนบ้านไกล พักนอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม ๒ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๗๑๔ คน เป็นเงิน ๘,๙๑๒,๘๐๐ บาท

                    นอกจากนั้น ยังเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙

                 ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล เข้าไปติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการต่างๆของกองทุน เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ หากกิจกรรมใดสามารถดำเนินงานแล้วประสบผลสำเร็จก็จะนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของแหล่งอื่นต่อไป

                ธมกร ข่าว/วิชัย ภาพ

                                                                                                                                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.77  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์