โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

         นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

                สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการรายงานผลการบริหารงานของกองทุน และเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น สำหรับนักเรียนบ้านไกล พักนอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม ๒ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๗๑๔ คน เป็นเงิน ๘,๙๑๒,๘๐๐ บาท

                    นอกจากนั้น ยังเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙

                 ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล เข้าไปติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการต่างๆของกองทุน เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ หากกิจกรรมใดสามารถดำเนินงานแล้วประสบผลสำเร็จก็จะนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของแหล่งอื่นต่อไป

                ธมกร ข่าว/วิชัย ภาพ

                                                                                                                                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
2260 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.35  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์