โครงงานคุณธรรม
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

รมว.ศธ.ให้โอวาทนักเรียนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่คณะนักเรียนโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวชื่นชมนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการว่า เป็นเด็กที่มีจิตอาสาและมีความสำนึกในการที่จะทำความดี ซึ่งผู้ที่ทำกิจกรรมเช่นนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการทำงานและศึกษาต่อในระดับต่างๆ ในอนาคต และจะมีความได้เปรียบกว่าคนที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะประสบการณ์ที่จะได้รับเกิดจาการปฏิบัติงานจริง ได้เห็นปัญหา ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะมีส่วนช่วยได้มากกับการทำงานในอนาคต

รมว.ศธ.กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาเข้าศึกษาต่อของไทยว่า ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตอาสา และการทำความดีต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย ซึ่งสถาบันการศึกษาในหลายประเทศได้นำกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ โดยจะดูผลการเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกบางครั้งแม้คะแนนสอบไม่สูง แต่เมื่อมีประวัติด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนมากกว่าคนที่มีคะแนนสอบสูงก็ได้

สำหรับโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ ที่ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม ๓-๕ ปี ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่ามีการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพื่อให้มีคะแนนเหล่านี้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่สามารถเรียนได้จริง ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์เหล่านี้ จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ดีกว่า

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันทำความดี แต่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสสำคัญใดๆ ทุกคนก็สามารถทำความดีได้ทุกวัน เพราะการทำความดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศและมนุษยชาติ ซึ่งทุกคนควรยึดมั่นในการทำความดี และจากประสบการณ์ของตน ขอยืนยันว่าเมื่อทำความดีแล้ว ความดีจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเรา ส่วนคำที่บอกว่า ทำความดีแล้วไม่ได้ดี หรือทำความชั่วแล้วได้ดีนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในที่สุดแล้วคนที่ทำดีจะได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) ที่มีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นพื้นฐานหรือแก่นหลัก (Moral Based) โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง (Learner Centered) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและส่งเสริมการทำ ดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ (Pragmatic & Systematic) ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการทำงาน ได้แก่ การรับสมัครโครงงานคุณธรรมจากทั่วประเทศที่มีระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่อง ๓ ปีกว่า ๑,๐๐๐ โครงงาน เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ โล่ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประเมินโครงงานเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อคัดเลือกโครงงานเข้ารับโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/02/2556

More Photos : ข่าวที่ 061/2556

ภาพเพิ่มเติม  http://www.moe.go.th/websm/2013/feb/061.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
652 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์