โครงงานคุณธรรม
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

รมว.ศธ.ให้โอวาทนักเรียนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่คณะนักเรียนโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวชื่นชมนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการว่า เป็นเด็กที่มีจิตอาสาและมีความสำนึกในการที่จะทำความดี ซึ่งผู้ที่ทำกิจกรรมเช่นนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการทำงานและศึกษาต่อในระดับต่างๆ ในอนาคต และจะมีความได้เปรียบกว่าคนที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะประสบการณ์ที่จะได้รับเกิดจาการปฏิบัติงานจริง ได้เห็นปัญหา ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะมีส่วนช่วยได้มากกับการทำงานในอนาคต

รมว.ศธ.กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาเข้าศึกษาต่อของไทยว่า ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตอาสา และการทำความดีต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย ซึ่งสถาบันการศึกษาในหลายประเทศได้นำกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ โดยจะดูผลการเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกบางครั้งแม้คะแนนสอบไม่สูง แต่เมื่อมีประวัติด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนมากกว่าคนที่มีคะแนนสอบสูงก็ได้

สำหรับโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ ที่ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม ๓-๕ ปี ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่ามีการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพื่อให้มีคะแนนเหล่านี้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่สามารถเรียนได้จริง ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์เหล่านี้ จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ดีกว่า

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันทำความดี แต่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสสำคัญใดๆ ทุกคนก็สามารถทำความดีได้ทุกวัน เพราะการทำความดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศและมนุษยชาติ ซึ่งทุกคนควรยึดมั่นในการทำความดี และจากประสบการณ์ของตน ขอยืนยันว่าเมื่อทำความดีแล้ว ความดีจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเรา ส่วนคำที่บอกว่า ทำความดีแล้วไม่ได้ดี หรือทำความชั่วแล้วได้ดีนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในที่สุดแล้วคนที่ทำดีจะได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) ที่มีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นพื้นฐานหรือแก่นหลัก (Moral Based) โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง (Learner Centered) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและส่งเสริมการทำ ดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ (Pragmatic & Systematic) ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการทำงาน ได้แก่ การรับสมัครโครงงานคุณธรรมจากทั่วประเทศที่มีระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่อง ๓ ปีกว่า ๑,๐๐๐ โครงงาน เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ โล่ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประเมินโครงงานเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อคัดเลือกโครงงานเข้ารับโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/02/2556

More Photos : ข่าวที่ 061/2556

ภาพเพิ่มเติม  http://www.moe.go.th/websm/2013/feb/061.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
241 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์