เรียนอย่างมีความสุข - เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น
  ข่าวทั้งหมด
7 กุมภาพันธ์ 2556

      

เรียนอย่างมีความสุข - เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น

     คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป

     คุณครูปิยาภรณ์ จิตภักดี ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านซำโพธิ์ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษเขต 1 เป็น 1 ในครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชาวศรีสะเกษ  โดยครูปิยาภรณ์ จบปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและครูประจำชั้น ป.3 โดยสอนเน้นหลักวิชาภาษาไทย

     ครูปิยาภรณ์ เล่าว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และเมื่อภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง หากผู้เรียนอ่านและเขียนคำในแต่ละมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น และยังจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย โดยจะเน้นเทคนิคการสอนที่เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้ 4 จ. หรือ 4 ขั้นตอน คือ จ. ที่ 1 จำแนกและสังเกต จ. ที่ 2 แจกลูกและสะกดคำ จ. ที่ 3 จด จำหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วนำไปใช้อ่านและเขียนคำ และ จ. ที่ 4 จัดแจงสะสมคำ สร้างคำใหม่แล้วนำไปแต่งประโยค จนเกิดไอเดียในการจัดทำสื่อการสอนที่เป็นเพลง พร้อมทั้งแต่งเพลงประกอบการเรียนการสอน ชื่อชุดว่ามาตราตัวสะกด

     เพลงที่แต่งขึ้นมีทั้งหมด 11 เพลง เป็นเพลงสระไทย ซึ่งจะสื่อให้เด็กนักเรียนรู้ว่า สระไทยทั้งหมดมีกี่ตัว ให้ร้องออกเสียงไปพร้อมกับเพลงจนจำขึ้นใจ โดยที่ไม่ต้องท่อง หรือเพลงภาษาคนไทย ซึ่งเพลงนี้เนื้อร้องจะเน้นให้เด็กรู้ความสำคัญของภาษาไทย ว่าภาษาไทย จำเป็นต้องอ่านให้ออก เขียนให้ได้และคล่องอีกด้วย ส่วนอีก 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กบ แม่กก แม่กน และแม่กด ซึ่งสาระของเพลงก็จะทำให้เด็กรู้ว่า คำ แม่ ก.กา เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด พอเด็กร้องได้เด็กก็จะมาคิดจินตนาการขึ้นเอง แล้วมาฝึกจำแนกคำ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดไปในตัว ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อ จากนั้นได้ให้เด็กทำแบบฝึกหัดทีละขั้น ซึ่งแบบฝึกจะเน้นทักษะการคิด หลังจากมีการทดสอบเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ตามนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว พบว่าเด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำหลักเกณฑ์ทางภาษาได้เก่ง และอ่านได้คล่องขึ้นอีกด้วย

     “นักเรียนทุกคนย่อมมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น หากได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้องก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ” ครูปิยาภรณ์ กล่าวย้ำด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน มีมาตรฐาน และมุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ทำให้ครูปิยาภรณ์ได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ทั้งรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ สมกับหน้าที่เรือจ้างพานักเรียนสู่ฝั่งฝัน.

ชยุต โสภาเพียร

 

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/182895


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์