เรียนอย่างมีความสุข - เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น
  ข่าวทั้งหมด
7 กุมภาพันธ์ 2556

      

เรียนอย่างมีความสุข - เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น

     คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป

     คุณครูปิยาภรณ์ จิตภักดี ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านซำโพธิ์ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษเขต 1 เป็น 1 ในครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชาวศรีสะเกษ  โดยครูปิยาภรณ์ จบปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและครูประจำชั้น ป.3 โดยสอนเน้นหลักวิชาภาษาไทย

     ครูปิยาภรณ์ เล่าว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และเมื่อภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง หากผู้เรียนอ่านและเขียนคำในแต่ละมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น และยังจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย โดยจะเน้นเทคนิคการสอนที่เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้ 4 จ. หรือ 4 ขั้นตอน คือ จ. ที่ 1 จำแนกและสังเกต จ. ที่ 2 แจกลูกและสะกดคำ จ. ที่ 3 จด จำหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วนำไปใช้อ่านและเขียนคำ และ จ. ที่ 4 จัดแจงสะสมคำ สร้างคำใหม่แล้วนำไปแต่งประโยค จนเกิดไอเดียในการจัดทำสื่อการสอนที่เป็นเพลง พร้อมทั้งแต่งเพลงประกอบการเรียนการสอน ชื่อชุดว่ามาตราตัวสะกด

     เพลงที่แต่งขึ้นมีทั้งหมด 11 เพลง เป็นเพลงสระไทย ซึ่งจะสื่อให้เด็กนักเรียนรู้ว่า สระไทยทั้งหมดมีกี่ตัว ให้ร้องออกเสียงไปพร้อมกับเพลงจนจำขึ้นใจ โดยที่ไม่ต้องท่อง หรือเพลงภาษาคนไทย ซึ่งเพลงนี้เนื้อร้องจะเน้นให้เด็กรู้ความสำคัญของภาษาไทย ว่าภาษาไทย จำเป็นต้องอ่านให้ออก เขียนให้ได้และคล่องอีกด้วย ส่วนอีก 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กบ แม่กก แม่กน และแม่กด ซึ่งสาระของเพลงก็จะทำให้เด็กรู้ว่า คำ แม่ ก.กา เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด พอเด็กร้องได้เด็กก็จะมาคิดจินตนาการขึ้นเอง แล้วมาฝึกจำแนกคำ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดไปในตัว ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อ จากนั้นได้ให้เด็กทำแบบฝึกหัดทีละขั้น ซึ่งแบบฝึกจะเน้นทักษะการคิด หลังจากมีการทดสอบเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ตามนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว พบว่าเด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำหลักเกณฑ์ทางภาษาได้เก่ง และอ่านได้คล่องขึ้นอีกด้วย

     “นักเรียนทุกคนย่อมมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น หากได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้องก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ” ครูปิยาภรณ์ กล่าวย้ำด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน มีมาตรฐาน และมุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ทำให้ครูปิยาภรณ์ได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ทั้งรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ สมกับหน้าที่เรือจ้างพานักเรียนสู่ฝั่งฝัน.

ชยุต โสภาเพียร

 

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/182895


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
712 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์