การศึกษาทางไกล
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2556

       เยี่ยมชมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ


รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้รับฟังผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลพระราชทาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ รวมเป็นเวลา ๑๘ ปีมาแล้ว โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาพระราชทานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๑,๑๘๒ โรงเรียน แบ่งเป็นภาคเหนือ ๖,๐๐๗ โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓,๖๖๔ โรงเรียน ภาคกลาง ๗,๑๒๑ โรงเรียน และภาคใต้ ๔,๓๙๐ โรงเรียน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีผลการดำเนินงานการบริการทางการศึกษาพระราชทาน ดังนี้

- การเรียนการสอนสดผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถรับชมได้ที่ช่อง DLTV 1-15 (True Visions 186-200) รวม ๑๕ ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย ๑๒ ช่องแรก เป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๖ ช่องที่ ๑๓ เป็นการเรียนการสอนด้านการอาชีพ ช่องที่ ๑๔ เป็นรายการนานาชาติ และช่องที่ ๑๕ เป็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th เป็นเวลา ๑ ปี

- การเรียนการสอนระบบ e-Learning  ระบบ eDLTV ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓ ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ที่ http://edltv.dlf.ac.th ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา ที่ http://edltv.thai.net และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ http://edltv.vec.go.th

- การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วยระบบ Video Conference  สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการพัฒนาครู ซึ่งได้ดำเนินการออกอากาศมาเป็นระยะเวลา ๘ ปีแล้ว

- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านโทรศัพท์แบบ Smart-phone, iPad และ Tablet

- การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนลักษณะ Video Conference ระหว่างโรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียนปลายทาง ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ และ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดระยอง, โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน ๒ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จังหวัดปัตตานี

- โครงการการจัดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศปาปัวนิวกินี  ซึ่งในปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ประเทศปาปัวนิวกินีได้ส่งข้าราชการจากกระทรวงการศึกษาจำนวน ๔ คณะ มาทำโครงการวิจัยทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศมาเลเซีย  ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่เยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายสยาม รัฐกลันตัน ที่วัดไทย ๑๕ แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ ๒) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และวิชาชีพสำหรับครูอาสาสมัครมาเลเซียเชื้อสายสยาม ประจำวัดไทย ๑๕ แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน

- โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดียและเนปาล  ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ สพร. กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการการศึกษาทางไกลสู่แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้เดินทางไปติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้จัดร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓ ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้แก่วัดไทย ๕ แห่ง ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไพศาลี ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

- โครงการระบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสู่โรงเรียนวังไกลกังวล (๑,๐๐๐ Mbps) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ แห่ง (๑๐๐ Mbpsภายใต้กรอบ Fiber To The School : FTTS ของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน ๕๙ ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยจัดการศึกษาและขยายการศึกษาให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งในต่างประเทศด้วย จัดการเรียนการสอนโดยครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่ทั่วถึงอีกด้วย แต่โดยภาพรวมแล้วขอชื่นชมมูลนิธิเป็นอย่างมากที่สามารถกระจายการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะจัดโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยให้อาจารย์สหรัฐอเมริกามาสอนในเมืองไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
05/02/56


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
3227 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์