การศึกษาทางไกล
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2556

       เยี่ยมชมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ


รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้รับฟังผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลพระราชทาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ รวมเป็นเวลา ๑๘ ปีมาแล้ว โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาพระราชทานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๑,๑๘๒ โรงเรียน แบ่งเป็นภาคเหนือ ๖,๐๐๗ โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓,๖๖๔ โรงเรียน ภาคกลาง ๗,๑๒๑ โรงเรียน และภาคใต้ ๔,๓๙๐ โรงเรียน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีผลการดำเนินงานการบริการทางการศึกษาพระราชทาน ดังนี้

- การเรียนการสอนสดผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถรับชมได้ที่ช่อง DLTV 1-15 (True Visions 186-200) รวม ๑๕ ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย ๑๒ ช่องแรก เป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๖ ช่องที่ ๑๓ เป็นการเรียนการสอนด้านการอาชีพ ช่องที่ ๑๔ เป็นรายการนานาชาติ และช่องที่ ๑๕ เป็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th เป็นเวลา ๑ ปี

- การเรียนการสอนระบบ e-Learning  ระบบ eDLTV ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓ ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ที่ http://edltv.dlf.ac.th ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา ที่ http://edltv.thai.net และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ http://edltv.vec.go.th

- การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วยระบบ Video Conference  สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการพัฒนาครู ซึ่งได้ดำเนินการออกอากาศมาเป็นระยะเวลา ๘ ปีแล้ว

- การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านโทรศัพท์แบบ Smart-phone, iPad และ Tablet

- การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนลักษณะ Video Conference ระหว่างโรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียนปลายทาง ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ และ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดระยอง, โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน ๒ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จังหวัดปัตตานี

- โครงการการจัดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศปาปัวนิวกินี  ซึ่งในปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ประเทศปาปัวนิวกินีได้ส่งข้าราชการจากกระทรวงการศึกษาจำนวน ๔ คณะ มาทำโครงการวิจัยทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศมาเลเซีย  ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่เยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายสยาม รัฐกลันตัน ที่วัดไทย ๑๕ แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ ๒) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และวิชาชีพสำหรับครูอาสาสมัครมาเลเซียเชื้อสายสยาม ประจำวัดไทย ๑๕ แห่งในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน

- โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดียและเนปาล  ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ สพร. กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการการศึกษาทางไกลสู่แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้เดินทางไปติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้จัดร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓ ระบบ คือ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้แก่วัดไทย ๕ แห่ง ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไพศาลี ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

- โครงการระบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสู่โรงเรียนวังไกลกังวล (๑,๐๐๐ Mbps) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ แห่ง (๑๐๐ Mbpsภายใต้กรอบ Fiber To The School : FTTS ของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน ๕๙ ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยจัดการศึกษาและขยายการศึกษาให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งในต่างประเทศด้วย จัดการเรียนการสอนโดยครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่ทั่วถึงอีกด้วย แต่โดยภาพรวมแล้วขอชื่นชมมูลนิธิเป็นอย่างมากที่สามารถกระจายการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะจัดโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยให้อาจารย์สหรัฐอเมริกามาสอนในเมืองไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
05/02/56


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
693 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์