คอลัมน์: ชีพจรครู: ประมวลจริยธรรมครู
  ข่าวทั้งหมด
30 มกราคม 2556

      

คอลัมน์: ชีพจรครู: ประมวลจริยธรรมครู

 

          ร่วมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตครู www.dhipaya.co.th
          "ชีพจรครู" ฉบับนี้ มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง มา บอกเล่าให้บรรดาเพื่อนๆ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          เนื่องจากขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำลังจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ที่ออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 279 และมาตรา 280 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 19 (4) ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลบังคับให้ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู โดยได้กำหนดประมวลจริยธรรมไว้ 15 ข้อ
          ซึ่งข้อกำหนดส่วนใหญ่ เน้นให้ครูประพฤติตัวอยู่ในกรอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยการรักษาสัจความจริงใจต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อศิษย์ โดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน เป็นต้น
          แต่มีข้อกำหนดประมวลจริยธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ "ข้อ 6 ข้าราชการครูต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย หรือละเมิดต่อศิษย์... ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพื่อประโยชน์ทำธุรกิจของตน หรือของผู้อื่น ไม่กระทำกิจกรรม หรือประกอบอาชีพเสริมที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม..."
          โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "...ไม่ให้ทำกิจกรรม หรือประกอบอาชีพเสริมที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม..."
          ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า "ครู" สามารถประกอบ "อาชีพเสริม" ได้หรือไม่ เพราะครูมีหน้าที่หลักคือสอนหนังสือเท่านั้น??
          เพราะในร่างกฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ ยังได้กำหนดไว้ว่า "การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และยังกำหนดให้ดำเนินการทางวินัย และลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครูที่ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม...
          ดังนั้น คำถามที่ตามมาคือคุณครูจะประกอบอาชีพเสริมอื่น เช่น ขายเครื่องสำอาง ขายประกันชีวิต หรือขายอาหารเสริมให้กับนักเรียน ได้หรือไม่?? และจะเข้าข่ายผิดข้อกำหนดประมวลจริยธรรมด้วยหรือไม่??
          ประเด็นนี้ นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ระบุว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูคงไม่กระทบกับครู เพราะส่วนใหญ่ประพฤติดี มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ประพฤติไม่ดี แต่ร่างกฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมวิชาชีพครูมากกว่า
          ส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากกรณีที่ครูนำของมาขายให้กับนักเรียน จะขัดกับประมวลจริยธรรมหรือไม่นั้น เลขาธิการ ก.ค.ศ.บอกว่า "ครูเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้ทำการค้า และแม้ร่างประมวลจริธรรมจะระบุเพียงหลักการกว้างๆ แต่ก.ค.ศ.อาจออกแนวปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดข้อห้ามต่างๆ เพื่อให้ครูปฏิบัติ"
          ขณะที่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นด้วยอย่างยิ่งกับร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู เพราะมองว่าจริยธรรมของข้าราชการเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกกฎจริยธรรมมาใช้ ไม่ว่าข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือองค์กรต่างๆ ได้กำหนดประมวลจริยธรรมไว้ รวมทั้ง ในระดับมหาวิทยาลัย ฉะนั้น การกำหนดประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู จำเป็นต้องมี และต้องปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
          ฉะนั้น เมื่อร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ผ่านการประชาพิจารณ์เรียบร้อย และประกาศใช้แล้ว
          จะถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำ "ประมวลจริยธรรม" มาใช้กับครูอย่างเป็นทางการ!!

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
718 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.87  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์