วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖
  ข่าวทั้งหมด
28 มกราคม 2556

      

 

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖

                กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของ
ยุวกาชาดและมอบโล่แก่ยุวกาชาดดีเด่นจำนวน ๓๒ ราย โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

                หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานพระดำรัสในตอนหนึ่งว่า กิจกรรมยุวกาชาดนับว่ามีประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติและสังคมส่วนรวม เพราะได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินกิจการยุวกาชาดตลอดมา นับแต่ที่ก่อตั้งจวบถึงปัจจุบัน ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการฝึกอบรมเยาวชนให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมความดี ความมีระเบียบวินัย และความรู้จักเสียสละบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักการและวิธีการของกิจการยุวกาชาดเหล่านี้ ได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่ายิ่งต่อสังคม อีกทั้งเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่บ้านเมืองอย่างมาก เยาวชนทั้งหลายจึงควรตระหนักเห็นถึงความสำคัญ พร้อมทั้งตั้งใจรับการฝึกหัดพัฒนาตน สร้างสมความรู้ ประสบการณ์ชีวิตให้เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความอุตสาหะพากเพียร ความกระตือรือร้นและความสำนึกในบทบาทหน้าที่ แต่ละคนจะได้เพียบพูนด้วยความดีงามทุกอย่างตามเจตนารมณ์ของกิจการยุวกาชาด

                กิจการยุวกาชาด ได้รับการก่อตั้งและสถาปนาขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นวาระครบรอบปีที่ ๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและของผู้อื่น มีใจเมตตากรุณา มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

                สำหรับการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปี ๒๕๕๖ นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ นิทรรศการ พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด การประกวดการเดินสวนสนาม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การประกวดวาดภาพ การแข่งขันปฐมพยาบาล และกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง ซึ่งมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

 

 ธมกร / ข่าว
ศุภชัยและวิชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
263 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์