มทร.ธัญบุรีเตรียมรับอาเซียน พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องบาฮาซา อินโดนีเซีย
  ข่าวทั้งหมด
24 มกราคม 2556

      

มทร.ธัญบุรีเตรียมรับอาเซียน พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องบาฮาซา อินโดนีเซีย

 

          ปี  พ.ศ. 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนนี้ ไม่ใช่แต่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่จะต้องตื่นตัว หากแต่ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็ว่าได้ที่ต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม และเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็คือภาษา ซึ่งภาษาที่เราใช้สื่อสารและการศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยจะเพียงพอต่อการรับมือของประชาคมอาเซียนหรือ?
          เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องทำให้เหมือนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก  9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงกันแล้ว จะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สำคัญยังมีการวิเคราะห์ออกมาว่า สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี  ค.ศ. 2015 แล้ว นักศึกษาและนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาภาษาที่ 3 ด้วยโดยภาษาที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน (ภาษาจีนกลาง) และอีกภาษาหนึ่งคือบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซีย เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารหากได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนหรือทำงานยังประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศอินโดนีเซียมีถึง 245 ล้านคน แต่บาฮาซา อินโดนีเซียนั้นเป็นภาษาที่ยังมีผู้ที่รู้จักไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย โดยการจัดทำโครงการเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนด้วยคำศัพท์ง่าย ๆ ในการแนะนำตัว เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาบาฮาซาหากต้องมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังประเทศอินโดนีเซีย
          ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียขึ้น อ.เมธี พิกุลทอง สาขาเทคโนโลยีและการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย มีระบบการเขียนที่ใช้ตัวอักษรโรมันเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ เพียงแต่ระบบการออกเสียงแตกต่างจากภาษาอังกฤษ แต่กลับไปคล้ายกับระบบการออกเสียงภาษาดัตช์
          เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้เป็นเนื้อหาเรื่องภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเน้นการฝึกปฏิบัติหลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการฟังและการเขียนนอกจากนี้ข้อคำถามที่ดีควรได้ผ่านการวิเคราะห์ค่าสถิติ เช่นระดับความยาก-ง่าย อำนาจจำแนก เป็นต้น การฝึกทักษะที่ดีควรมีการประเมินข้อบกพร่องของผู้เรียนว่าจำเป็นต้องฝึกหัดที่ระดับความรู้ระดับใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอย่างบาฮาซาอินโดนีเซีย มากขึ้นและมีความเข้าใจในเนื้อหาของภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :