มทร.ธัญบุรีเตรียมรับอาเซียน พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องบาฮาซา อินโดนีเซีย
  ข่าวทั้งหมด
24 มกราคม 2556

      

มทร.ธัญบุรีเตรียมรับอาเซียน พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องบาฮาซา อินโดนีเซีย

 

          ปี  พ.ศ. 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนนี้ ไม่ใช่แต่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่จะต้องตื่นตัว หากแต่ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็ว่าได้ที่ต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม และเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็คือภาษา ซึ่งภาษาที่เราใช้สื่อสารและการศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยจะเพียงพอต่อการรับมือของประชาคมอาเซียนหรือ?
          เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องทำให้เหมือนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก  9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงกันแล้ว จะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สำคัญยังมีการวิเคราะห์ออกมาว่า สิ่งที่สำคัญต่อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี  ค.ศ. 2015 แล้ว นักศึกษาและนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาภาษาที่ 3 ด้วยโดยภาษาที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน (ภาษาจีนกลาง) และอีกภาษาหนึ่งคือบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซีย เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารหากได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนหรือทำงานยังประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศอินโดนีเซียมีถึง 245 ล้านคน แต่บาฮาซา อินโดนีเซียนั้นเป็นภาษาที่ยังมีผู้ที่รู้จักไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย โดยการจัดทำโครงการเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนด้วยคำศัพท์ง่าย ๆ ในการแนะนำตัว เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาบาฮาซาหากต้องมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังประเทศอินโดนีเซีย
          ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียขึ้น อ.เมธี พิกุลทอง สาขาเทคโนโลยีและการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย มีระบบการเขียนที่ใช้ตัวอักษรโรมันเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ เพียงแต่ระบบการออกเสียงแตกต่างจากภาษาอังกฤษ แต่กลับไปคล้ายกับระบบการออกเสียงภาษาดัตช์
          เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้เป็นเนื้อหาเรื่องภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเน้นการฝึกปฏิบัติหลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการฟังและการเขียนนอกจากนี้ข้อคำถามที่ดีควรได้ผ่านการวิเคราะห์ค่าสถิติ เช่นระดับความยาก-ง่าย อำนาจจำแนก เป็นต้น การฝึกทักษะที่ดีควรมีการประเมินข้อบกพร่องของผู้เรียนว่าจำเป็นต้องฝึกหัดที่ระดับความรู้ระดับใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอย่างบาฮาซาอินโดนีเซีย มากขึ้นและมีความเข้าใจในเนื้อหาของภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
291 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์