เสมา ๒ เสนอครม. เพิ่มศักยภาพ ๒๒ ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2556

      

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
                นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับข้อมูลในการเสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาเซียนภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้อาเซียน หลังจากที่ได้เสนอของบประมาณจำนวน ๒๑ ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๒๑ โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน ทั้ง ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่มีศูนย์อาเซียนศึกษา ในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่เป็น
Sister School โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมของสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ด้านศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านบุคลากรสำหรับศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๒๑ โรงเรียน  

                    นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทุกคนโดยมุ่งเติมเต็มโอกาสให้เด็กทั่วประเทศโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น โครงการแท็ปเล็ต (Tablet)โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนสามารถนำแท็ปเล็ต (Tablet) กลับไปใช้ที่บ้าน ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ตัวเด็ก ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังขยายไปสู่ผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ๑ อำเภอ ๒ ทุน และโครงการแก้ไขปัญหาการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ซึ่งมีประมาณ ๑๔,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และมีบุคลากรครูที่เพียงพอต่อการสอนนักเรียน

 

******************************************

ศุภชัย / ข่าว /ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
1336 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์