เสมา ๒ เสนอครม. เพิ่มศักยภาพ ๒๒ ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2556

      

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
                นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับข้อมูลในการเสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาเซียนภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้อาเซียน หลังจากที่ได้เสนอของบประมาณจำนวน ๒๑ ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๒๑ โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน ทั้ง ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่มีศูนย์อาเซียนศึกษา ในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่เป็น
Sister School โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมของสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ด้านศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านบุคลากรสำหรับศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๒๑ โรงเรียน  

                    นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทุกคนโดยมุ่งเติมเต็มโอกาสให้เด็กทั่วประเทศโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น โครงการแท็ปเล็ต (Tablet)โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนสามารถนำแท็ปเล็ต (Tablet) กลับไปใช้ที่บ้าน ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ตัวเด็ก ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังขยายไปสู่ผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ๑ อำเภอ ๒ ทุน และโครงการแก้ไขปัญหาการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ซึ่งมีประมาณ ๑๔,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และมีบุคลากรครูที่เพียงพอต่อการสอนนักเรียน

 

******************************************

ศุภชัย / ข่าว /ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
95 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์