นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
22 มกราคม 2556

      

              นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและทิศทางการศึกษาของรัฐโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรรมการพันธกิจการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนมัสการ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กลไกในการจัดการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยต้องพิจารณาต้นทุนในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการลงทุนสร้างอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน และอัตรากำลังคนภาครัฐ ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง ๓๐ ล้านในการดูแลคนตั้งแต่เข้ารับราชการจนเสียชีวิต เมื่อเทียบต้นทุนแล้ว หากพบว่าเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้ว ภาครัฐควรเข้าไปให้การสนับสนุนมากกว่าจัดการศึกษาเอง

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษาได้ดีและคล่องตัวกว่าหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม จำนวนครูเพียงพอกับนักเรียน และมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการดึงนักเรียนเข้ามาเรียน โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาของอาเซียนแต่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากล สอนเป็นภาษาอังกฤษและการจัดการดูแลนักเรียนที่ดี

               “ต้องการให้ปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ โดยสร้างผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มากกว่าการท่องจำในหนังสือที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งการสอนแบบใหม่นี้ต้องมีการทดสอบแบบใหม่มารองรับ คือการทดสอบที่เป็นเชิงปรนัยให้เด็กได้คิด วิเคราะห์และหาคำตอบด้วยตนเอง มากกว่าการจำเนื้อหาเพื่อมาสอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งการทดสอบในรูปแบบนี้จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของนักเรียนที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียน และการสนับสนุนของครู โดยครูสามารถนำไปเป็นผลงานในการปรับเลื่อนวิทยฐานะได้อีกทางหนึ่ง ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

               ในโอกาสนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องวีซ่าของครูต่างประเทศที่เข้าสอนในไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายกำลังคนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในหารจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการอบรมพัฒนาครูเอกชน การลงทุนทางการศึกษาต่างๆ และการนำกิจกรรมลูกเสือมาเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี รู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีเหตุผล

ธมกร ข่าว/ วิชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
103 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์