นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
22 มกราคม 2556

      

              นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและทิศทางการศึกษาของรัฐโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรรมการพันธกิจการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนมัสการ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กลไกในการจัดการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยต้องพิจารณาต้นทุนในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการลงทุนสร้างอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน และอัตรากำลังคนภาครัฐ ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง ๓๐ ล้านในการดูแลคนตั้งแต่เข้ารับราชการจนเสียชีวิต เมื่อเทียบต้นทุนแล้ว หากพบว่าเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้ว ภาครัฐควรเข้าไปให้การสนับสนุนมากกว่าจัดการศึกษาเอง

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษาได้ดีและคล่องตัวกว่าหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีขนาดเล็กไม่ซับซ้อนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม จำนวนครูเพียงพอกับนักเรียน และมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการดึงนักเรียนเข้ามาเรียน โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาของอาเซียนแต่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากล สอนเป็นภาษาอังกฤษและการจัดการดูแลนักเรียนที่ดี

               “ต้องการให้ปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ โดยสร้างผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มากกว่าการท่องจำในหนังสือที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งการสอนแบบใหม่นี้ต้องมีการทดสอบแบบใหม่มารองรับ คือการทดสอบที่เป็นเชิงปรนัยให้เด็กได้คิด วิเคราะห์และหาคำตอบด้วยตนเอง มากกว่าการจำเนื้อหาเพื่อมาสอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งการทดสอบในรูปแบบนี้จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของนักเรียนที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียน และการสนับสนุนของครู โดยครูสามารถนำไปเป็นผลงานในการปรับเลื่อนวิทยฐานะได้อีกทางหนึ่ง ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

               ในโอกาสนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องวีซ่าของครูต่างประเทศที่เข้าสอนในไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายกำลังคนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในหารจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการอบรมพัฒนาครูเอกชน การลงทุนทางการศึกษาต่างๆ และการนำกิจกรรมลูกเสือมาเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี รู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีเหตุผล

ธมกร ข่าว/ วิชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
664 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์