ยุทธศาสตร์การศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
14 มกราคม 2556

      

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้


รมว.ศธ. กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ทุกคนที่มาร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีความเข้าใจเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี และคงได้รับทราบพอสมควรว่าคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของเด็กไทยในวันนี้เป็นอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่พอใจกับคุณภาพการศึกษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หรือแม้แต่ในประเทศในอาเซียนด้วยกัน เพราะเราทุ่มเทงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้ว ถือว่าสูงมากเป็นลำดับต้นๆ ของโลก แต่คุณภาพการศึกษาไทยและเด็กไทยยังไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเด็กไทยซึ่งใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเยอะมาก แต่รู้น้อย ดังนั้นคำถามคือไปเรียนอะไร หรือเรียนในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด การประชุมครั้งนี้จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมาช่วยกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว

ทั้งนี้ การศึกษาเป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างชาติในระยะยาว จึงต้องปลอดจากการเมือง ดังนั้นบุคคลต่างๆ แม้จะมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาทำงานด้านการศึกษาแล้ว ทุกคนจะต้องเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีแตกแยกกัน จะต้องมาช่วยกันคิดอย่างเป็นกลางที่สุด และร่วมรับฟังความคิดเห็นที่ดีที่สุดเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพเด็กไทยของเรา เพราะทุกคนก็จะรู้กันคนละมุม คนละจุด แม้แต่นักเรียน ซึ่งเป็น "ผู้รับการศึกษา"ก็อาจจะมีความรู้เรื่องการศึกษา เพียงแต่เราอาจคาดไม่ถึง

จึงขอฝากที่ประชุมให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งจะต้องเน้นไปที่ "ผู้รับการศึกษา" หรือนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก โดยร่วมกันหาแนวทางวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพของสมอง และเตรียมความพร้อมสุขภาพตั้งแต่เด็กเล็กๆ เป็นต้นไป ส่วนในเรื่องหลักสูตรนั้น ต้องกลับมาทบทวนการสอนเพื่อให้เด็กลดการท่องจำ แต่สอนให้เด็กรู้วิธีหาความรู้ กลั่นกรองความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในห้องเรียนให้เด็กได้คิด ถกแถลง คิดวิเคราะห์มากขึ้น เด็กสามารถตั้งข้อสงสัยได้

รมว.ศธ.ได้ยกตัวอย่างในขณะที่เรียนหนังสือตอนเด็กๆ ว่าจะเมื่อยมือมาก เพราะต้องจดอย่างเดียว ไม่มีโอกาสได้คิดหรือถกแถลงในห้องเรียน ซึ่งต่างไปจากการเรียนต่อต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะผู้สอนจะให้เราไปอ่านหนังสือมาล่วงหน้า ก่อนที่เข้ามาถกแถลง แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ในห้องเรียน ซึ่งหากเพื่อนร่วมห้องบางคนที่ไม่ได้อ่านล่วงหน้ามาก่อน ก็จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งผู้สอนจะตำหนิว่าการมาเรียนในห้องเรียนไม่ใช่มาตักตวงความรู้จากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่หน้าที่ของผู้เรียนคือจะต้องให้อะไรกับห้องเรียนด้วย สิ่งที่ได้จากการเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยให้ครูได้รับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ จากนักเรียน และครูก็ได้รับการพัฒนาตนเองไปในตัวด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนสำหรับเด็กสมัยใหม่ คงต้องจัดการเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังเด็กให้มากขึ้นเช่นกันด้วย

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสำนึกในประชาธิปไตย เพราะคนเราจะมีเพียง IQ อย่างเดียวไม่พอ จะต้องมี EQ ด้วย การศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นการปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งจะให้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จะต้องได้รับการปลูกฝังจนซึมซับกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัว ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดในเรื่องนี้ เช่น กรณีเหตุการณ์น้ำมันปาล์มของไทยขาดแคลน ทำให้เราต้องแย่งชิงกันซื้อชุลมุนวุ่นวาย แต่เหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายหนักกว่าเรามาก แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างมากคือ ประชาชนเข้าแถวรอรับของแจกอย่างเป็นระเบียบมาก ไม่มีความวุ่นวายแย่งชิงกัน

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้ ผู้รู้ทุกท่านจะได้นำความรู้มาปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบ

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา และยังได้นำหลักการ แนวคิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มาบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้นำนโยบายรัฐบาลในการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) มาช่วยกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยมีสาระสำคัญคือ การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน

อย่าไรก็ตาม การนำยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ จำเป็นต้องได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ศธ. ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในส่วนกลาง ที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นใน ๔ ภาค คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมา ภาคกลางที่กาญจนบุรี และภาคใต้ที่ภูเก็ต จากนั้น สกศ.จะจัดประชุมประมวลผลในภาพรวมทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ให้สมบูรณ์และมีส่วนร่วมมากที่สุด

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
14/01/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์