“หนึ่งแสนครูดี”
  ข่าวทั้งหมด
14 มกราคม 2556

      

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ให้แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒,๓๒๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

               

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันกลไกสำคัญอยู่ที่ “ครู” ทุกคนมีวันนี้ได้ก็เพราะครู ไม่มีทางที่เราจะมีความรู้ มีงานทำ หรือมีอนาคตได้ หากปราศจากครูที่คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็ก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลานน้อย การให้ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยรวมถึงจิตสาธารณะ ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาระของครูทั้งสิ้น

                บทบาทของครู ในปัจจุบันบทบาทครูมีความหมายและมีความสำคัญมากกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันแม้ว่าบ้านของเราจะมีรั้ว มีประตู มีแม้กระทั่งสัญญาณกันขโมยและ VDO วงจรปิด แต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นสิ่งต่างๆ ที่จะเข้าไปสู่เด็กถึงในห้องนอนได้ เราจึงต้องช่วยกันป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะเข้าถึงเด็กๆ รัฐบาลได้ลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนงบประมาณทั้งประเทศ พบว่าเราลงทุนด้านการศึกษาถึง ๒๐% ของงบประมาณประเทศ ซึ่งมากกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่ผลประเมินการศึกษาของเด็กไทย  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเด็กของเรายังตามหลังอีกหลายประเทศ สำหรับเด็กที่อยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครอาจจะพอเทียบได้ แต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนอื่นๆ ยังดึงคะแนนของกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการปรับการเรียนการสอนเด็กรุ่นใหม่ จากการท่องจำแบบเดิม เพราะเรามีสมาร์ทโฟน มีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีเว็บไซต์มากมายที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของข้อมูลต่างๆ การจำข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะจำแล้วไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้

 

                

                   การจัดงานพิธีมอบรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและผู้ประกอบวิชาทางการศึกษา โดยการจัดพิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีเนื่องในวันครู พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ให้แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕,๒๑๔ คน เป็นเวลา ๒ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ สำหรับการมอบรางวัลในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ มีครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒,๓๒๑ ประกอบด้วย ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑-๓ และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อิชยา/ข่าว, ปกรณ์/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ .สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ปกรณ์ เรืองยิ่ง
3280 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์