“หนึ่งแสนครูดี”
  ข่าวทั้งหมด
14 มกราคม 2556

      

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ให้แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒,๓๒๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

               

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันกลไกสำคัญอยู่ที่ “ครู” ทุกคนมีวันนี้ได้ก็เพราะครู ไม่มีทางที่เราจะมีความรู้ มีงานทำ หรือมีอนาคตได้ หากปราศจากครูที่คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็ก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลานน้อย การให้ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยรวมถึงจิตสาธารณะ ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาระของครูทั้งสิ้น

                บทบาทของครู ในปัจจุบันบทบาทครูมีความหมายและมีความสำคัญมากกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันแม้ว่าบ้านของเราจะมีรั้ว มีประตู มีแม้กระทั่งสัญญาณกันขโมยและ VDO วงจรปิด แต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นสิ่งต่างๆ ที่จะเข้าไปสู่เด็กถึงในห้องนอนได้ เราจึงต้องช่วยกันป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะเข้าถึงเด็กๆ รัฐบาลได้ลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนงบประมาณทั้งประเทศ พบว่าเราลงทุนด้านการศึกษาถึง ๒๐% ของงบประมาณประเทศ ซึ่งมากกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่ผลประเมินการศึกษาของเด็กไทย  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเด็กของเรายังตามหลังอีกหลายประเทศ สำหรับเด็กที่อยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครอาจจะพอเทียบได้ แต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนอื่นๆ ยังดึงคะแนนของกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการปรับการเรียนการสอนเด็กรุ่นใหม่ จากการท่องจำแบบเดิม เพราะเรามีสมาร์ทโฟน มีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีเว็บไซต์มากมายที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของข้อมูลต่างๆ การจำข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะจำแล้วไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้

 

                

                   การจัดงานพิธีมอบรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและผู้ประกอบวิชาทางการศึกษา โดยการจัดพิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีเนื่องในวันครู พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ให้แก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕,๒๑๔ คน เป็นเวลา ๒ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ สำหรับการมอบรางวัลในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ มีครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒,๓๒๑ ประกอบด้วย ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑-๓ และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อิชยา/ข่าว, ปกรณ์/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ .สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ปกรณ์ เรืองยิ่ง
528 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์