ครูดีไม่มีอบายมุข
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2556

       ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ ๒ เนื่องในโอกาสวันครู พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร ในฐานะครูพระสอนศีลธรรม และเชิดชูศาสตราจารย์ระพี สาคริก ให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสังกัด สพฐ. โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ


รมว.ศธ.กล่าวว่า การสอนคนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ เราสามารถสอนได้โดยผู้ฟังไม่ต้องดูว่าตัวเราเป็นอย่างไร คนที่คิดว่าเราเก่ง ก็จะฟังและยอมรับในตัวเรา แต่การสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม การห่างไกลอบายมุข  ผู้ฟังจะต้องดูว่าเราเป็นคนอย่างไร หากให้มหาโจรมาสอนศีลธรรม แม้ว่าจะสอนถูกต้องตามพระไตรปิฎกก็คงไม่มีใครฟัง เพราะผู้พูดต้องทำให้ผู้ฟังเชื่อถือเสียก่อน เช่นเดียวกับการบอกเด็กไม่ให้สูบบุหรี่ แต่ขณะเดียวกันคนสอนก็สูบบุหรี่ จึงไม่มีทางที่จะสอนให้เด็กเชื่อได้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี สำหรับเรื่องของสุราเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนัก เพราะเป็นบ่อเกิดที่จะนำไปสู่อบายมุขต่างๆ และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติ เกิดเหตุต่างๆ ตามมามากมาย

ในพิธีเปิดงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ตนได้รับเชิญไปเป็นประธานและได้กล่าวว่า การเชิญมาครั้งนี้เป็นการเชิญผิดคน เพราะตนดื่มเหล้าไม่เป็น แต่ต้องมาชักชวนให้ผู้อื่นงดดื่มเหล้าจะเป็นการเอาเปรียบผู้ฟัง และในความเป็นจริงตนก็ไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาก่อนในชีวิต แต่ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี สามารถไปกินเลี้ยงร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อนๆ ที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าได้ นั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนได้ แต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่เพื่อนเมา แต่เราไม่เมา ฉะนั้นที่มีคนเคยบอกว่าหากไม่ดื่มจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความชื่นชมครูดีไม่มีอบายมุขที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า สิ่งที่ทุกคนได้กระทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และครู เนื่องจากครูหลายท่านที่ประสบปัญหาต่างๆ ล้วนเกิดจากอบายมุขและการดื่มสุรา ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูดีไม่มีอบายมุขจะได้ช่วยกระจายความดีเหล่านี้ไปยังครูคนอื่นๆ เพื่อเพิ่มจำนวนครูดีไม่มีอบายมุขอย่างทวีคูณต่อไป

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๒ เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะสร้างสังคมให้มีสติ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลสำคัญ ที่มีบทบาทในการเป็นแบบอย่างในด้านการใช้ชีวิตโดยการละเว้นจากอบายมุข และยังทำประโยชน์โดยการจูงใจ ปลูกฝัง ขยายผลให้ผู้อื่นละเว้นอบายมุขไปด้วย โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับการยกย่องจำนวน ๑๒๑ คน รวมถึงได้มีการพิจารณาเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดินให้แก่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ครูและลูกศิษย์ในการทำความดี ทำหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งได้มีการพิจารณาถึงพระสงฆ์ในฐานะบทบาทของครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลูกฝังนักเรียนและร่วมมือกับคณะครูในการทำงานวงกว้างตามแนวทางครูพระสอนศาสนา

จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนมีความเสี่ยงต่ออบายมุข มีเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่วันละ ๗๐๐ คน  คิดเป็น ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อปี และเยาวชนสามารถเข้าถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่ได้ภายใน ๗ นาที ซึ่งการวิจัยพบว่าแอลกอฮอล์มีผลในการทำลายสมอง ส่งผลให้ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) กว่ามาตรฐาน อีกทั้งค่านิยมของสังคมและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมุ่งยั่วยุให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งไปสู่ปัญหาการท้องก่อนวันอันควร อุบัติเหตุ ก่อเหตุอาชญากรรม ส่งผลต่อคุณภาพคนและการพัฒนาประเทศด้วย  การที่มีครูต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้เด็กและเยาวชนก็จะช่วยให้ประเทศไม่ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ ได้

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/01/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.73  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์