โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, วัดบางปะกอก และปทุมวิไล คว้าแชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2556

      

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, วัดบางปะกอก และปทุมวิไล คว้าแชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี

 

         สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมสืบสานพุทธศาสนาและฉลองวาระครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทุนการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนไทยในฐานะผู้ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 และที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กล่าวว่า “เนื่องในปีพุทธชยันตี นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ สวดบทสวดพุทธชยันตีและทำในสิ่งดีๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เพราะเยาวชนจะได้นำความรู้ที่มีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มาเรียงร้อยและสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาลงในบอร์ดนิทรรศการเพื่อสื่อสารไปยังผู้อื่น อันจะทำให้เยาวชนผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยถ่ายทอดและเผยแผ่หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่บุคคลอื่น นอกเหนือจากการเผยแผ่โดยวัดและคณะสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้พระพุทธศาสนานั้นคงอยู่สืบต่อไป”

         ทางด้านคุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รู้จักวิธีการทำสมาธิและนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้พบกับความสุขและเกิดผลที่งอกงามกับตนเองต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปด้วย สำหรับการจัดประกวดบอร์ดนิทรรศการ บ.บุญรอดฯ มุ่งหวังว่าจะเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนากับเพื่อนๆ ในโรงเรียนอีกด้วย”

          จีระนันท์ สละ ตัวแทนทีมโรงเรียนปทุมวิไล ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวหลังรับรางวัลว่า “รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ สำหรับรางวัลที่ได้รับในวันนี้ และดีใจมากด้วยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปีมงคล ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ให้คนทั่วไปได้ตระหนักรู้ และเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น โดยทางทีมได้นำความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าในการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน รวมถึงหลักธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ เหมาะกับการยึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ และต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่จัดโครงการที่ดีอย่างนี้ ให้เยาวชนได้หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ”

        พัสตราภรณ์ ไกรรัฐกร ตัวแทนทีมโรงเรียนวัดบางปะกอก ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวถึงการประกวดการจัดบอร์ดในครั้งนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องราวของปีพุทธชยันตี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2,600 ปีแล้ว รวมทั้งยังได้เผยแพร่ประวัติของพระพุทธเจ้าให้คนทั่วไปได้มาศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการนำมาใช้จัดบอร์ดให้คนทั่วไปที่มาดูเข้าใจได้ง่าย ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ อีกทั้งการประกวดการจัดบอร์ดประเภททีมยังส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของพุทธศาสนาเหมือนกันอีกด้วยค่ะ”

         โดยการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ มีผลงานบอร์ดนิทรรศการที่ส่งเข้ามาประกวดจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาให้เหลือระดับชั้นละ 3 ทีม เพื่อมาแข่งขันจัดบอร์ดรอบตัดสิน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในบริเวณรอบภูเขาทอง ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาในรอบคัดเลือกของทั้ง 9 ทีม นั้นล้วนแต่มีความสวยงามและสามารถตีความ สื่อสารให้คนได้เข้าใจถึงปีพุทธชยันตีได้ดี โดยทีมที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหา สาระได้ดีและเข้าใจง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และจัดบอร์ดได้อย่างสวยงามสมกับเกณฑ์การตัดสิน จนได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น ได้แก่

         ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

        แต่ละทีมจากแต่ละระดับชั้นได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

        ผลงานการจัดบอร์ดนิทรรศการที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาจัดแสดงบริเวณรอบภูเขาทองตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญในวัด ผู้มาเที่ยวชม หรือผู้ที่สนใจได้ชมนิทรรศการดังกล่าว

        โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำแนวทางการทำสมาธิ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญอันนำไปสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติทั้งกายและใจ โดยโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรม “1 นาที ถวายพุทธชยันตี” มานั่งสมาธิทุกวัน วันละ 1 นาที ก่อนเข้าเรียน ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน พร้อมกันนี้ ยังประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ด้วยบทสวดพุทธชยันตี พร้อมกันทุกสัปดาห์ โดยบทสวดดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง ทำให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคุณความดี รวมทั้งกิจกรรมการประกวดจัดบอร์ด นิทรรศการในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

แหล่งที่มา :  http://www.banmuang.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: จรรยา ชนะรัตนธรรม
1914 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์