โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, วัดบางปะกอก และปทุมวิไล คว้าแชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2556

      

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง, วัดบางปะกอก และปทุมวิไล คว้าแชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี

 

         สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมสืบสานพุทธศาสนาและฉลองวาระครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทุนการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนไทยในฐานะผู้ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 และที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กล่าวว่า “เนื่องในปีพุทธชยันตี นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ สวดบทสวดพุทธชยันตีและทำในสิ่งดีๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เพราะเยาวชนจะได้นำความรู้ที่มีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มาเรียงร้อยและสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาลงในบอร์ดนิทรรศการเพื่อสื่อสารไปยังผู้อื่น อันจะทำให้เยาวชนผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยถ่ายทอดและเผยแผ่หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่บุคคลอื่น นอกเหนือจากการเผยแผ่โดยวัดและคณะสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้พระพุทธศาสนานั้นคงอยู่สืบต่อไป”

         ทางด้านคุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รู้จักวิธีการทำสมาธิและนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้พบกับความสุขและเกิดผลที่งอกงามกับตนเองต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปด้วย สำหรับการจัดประกวดบอร์ดนิทรรศการ บ.บุญรอดฯ มุ่งหวังว่าจะเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนากับเพื่อนๆ ในโรงเรียนอีกด้วย”

          จีระนันท์ สละ ตัวแทนทีมโรงเรียนปทุมวิไล ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวหลังรับรางวัลว่า “รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ สำหรับรางวัลที่ได้รับในวันนี้ และดีใจมากด้วยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปีมงคล ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ให้คนทั่วไปได้ตระหนักรู้ และเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น โดยทางทีมได้นำความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าในการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน รวมถึงหลักธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ เหมาะกับการยึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ และต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่จัดโครงการที่ดีอย่างนี้ ให้เยาวชนได้หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ”

        พัสตราภรณ์ ไกรรัฐกร ตัวแทนทีมโรงเรียนวัดบางปะกอก ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวถึงการประกวดการจัดบอร์ดในครั้งนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องราวของปีพุทธชยันตี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2,600 ปีแล้ว รวมทั้งยังได้เผยแพร่ประวัติของพระพุทธเจ้าให้คนทั่วไปได้มาศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการนำมาใช้จัดบอร์ดให้คนทั่วไปที่มาดูเข้าใจได้ง่าย ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ อีกทั้งการประกวดการจัดบอร์ดประเภททีมยังส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องราวของพุทธศาสนาเหมือนกันอีกด้วยค่ะ”

         โดยการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ มีผลงานบอร์ดนิทรรศการที่ส่งเข้ามาประกวดจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาให้เหลือระดับชั้นละ 3 ทีม เพื่อมาแข่งขันจัดบอร์ดรอบตัดสิน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในบริเวณรอบภูเขาทอง ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาในรอบคัดเลือกของทั้ง 9 ทีม นั้นล้วนแต่มีความสวยงามและสามารถตีความ สื่อสารให้คนได้เข้าใจถึงปีพุทธชยันตีได้ดี โดยทีมที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหา สาระได้ดีและเข้าใจง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และจัดบอร์ดได้อย่างสวยงามสมกับเกณฑ์การตัดสิน จนได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น ได้แก่

         ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

        แต่ละทีมจากแต่ละระดับชั้นได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

        ผลงานการจัดบอร์ดนิทรรศการที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาจัดแสดงบริเวณรอบภูเขาทองตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญในวัด ผู้มาเที่ยวชม หรือผู้ที่สนใจได้ชมนิทรรศการดังกล่าว

        โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำแนวทางการทำสมาธิ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญอันนำไปสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติทั้งกายและใจ โดยโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรม “1 นาที ถวายพุทธชยันตี” มานั่งสมาธิทุกวัน วันละ 1 นาที ก่อนเข้าเรียน ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน พร้อมกันนี้ ยังประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ด้วยบทสวดพุทธชยันตี พร้อมกันทุกสัปดาห์ โดยบทสวดดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง ทำให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคุณความดี รวมทั้งกิจกรรมการประกวดจัดบอร์ด นิทรรศการในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

แหล่งที่มา :  http://www.banmuang.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: จรรยา ชนะรัตนธรรม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์