มิติใหม่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำนักศึกษาเดินตามรอยพ่อหลวงรับมือภัยแล้ง จัดแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2556

      

มิติใหม่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำนักศึกษาเดินตามรอยพ่อหลวงรับมือภัยแล้ง จัดแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน

 

          ชมพิศ ปิ่นเมือง/กาฬสินธุ์
          ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับความต้องการ จนทำให้เกิดภาวะขาดความสมดุลของธรรมชาติ ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อโลกมนุษย์ตามมามากมาย เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล นับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ
          "ดังนั้น มนุษย์เราจะต้องช่วยกันสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ด้วยการย้อนหลังกลับไปศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษเราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข โดยหันมาใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเป็นการช่วยกันสร้างธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราช่วยกันสร้างอย่างพอเพียงและเหมาะสม เป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อลดภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ โดยพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา ประเทศของเรา และโลกของเรา ให้ประชากรโลกอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข"
          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ กล่าวและว่า จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและภัยพิบัติต่างๆ อย่างที่เกิดภัยพิบัติแล้งที่คุกคามอยู่ในขณะนี้ ทำให้ต้องมองหาวิธีการที่จะบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกรณีศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาว โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อหันกลับไปใช้วิถีแบบดั้งเดิม เป็นบทเรียนสอนนอกห้องเรียน
          "จึงได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้สอยและแหล่งเรียนรู้ มีการจัดแบ่งเป็นแปลงเกษตร และสิ่งปลูกสร้างตามแบบวิถีชุมชนอีสานดั้งเดิม ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว แหล่งน้ำปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือ ข้าวโพด เลี้ยงปลา ไก่ เพื่อเป็นอาหาร เลี้ยงกระบือไว้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต"
          นายสุรีย์ ศรีชะตา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า ได้ริเริ่มโครงการมาประมาณ 3 เดือน โดยเชื่อว่าหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ถึงแม้จะเผชิญกับปัญหาฝนแล้ง ก็ไม่เดือดร้อน เพราะจะมีพืชผลหรือได้ผลผลิตไว้กินไว้ใช้อย่างพอเพียง ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือเอาชนะภัยแล้งได้อย่างไม่เดือดร้อน
          "ทั้งนี้ ยังได้คาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ที่ติดตามมา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีประมาณ 1,000 คน จะนำทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากความฟุ่มเฟือยจากกระแสโลกาภิวัตน์ ให้หันกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทำให้ลดรายจ่ายประจำวัน และยังจะช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนได้อีกด้วย จึงนับเป็นมิติใหม่ของสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ที่ให้ทักษะความรู้แก่นักศึกษา มากกว่าภารกิจเดิม คือช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ฯลฯ"
          ด้านนายสุระเด่น คุนุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองกุงศรี กล่าวว่า ประโยชน์ของกิจกรรมดังกล่าว ยังจะช่วยพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสำนึกและฝึกฝนผู้เรียนให้รู้จักวัฒนธรรมการอยู่การกินที่ประหยัดและพอเพียง ที่จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวอีสานพื้นบ้าน ได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่อิงธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งจะได้ทั้งการผ่อนคลาย การนันทนาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การรู้จักแบ่งปัน สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ตลอดจนได้ผลผลิตสำหรับบริโภคและจำหน่าย สามารถที่จะนำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยึดถือเป็นวิชาชีพติดตัวตลอดไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
          อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือทั้งคณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ในการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกคนเป็นอย่างมาก นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่นำทักษะและความรอบรู้มาสู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงเป็นอีกบริบทหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างมีคุณภาพ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
108 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์