มิติใหม่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำนักศึกษาเดินตามรอยพ่อหลวงรับมือภัยแล้ง จัดแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2556

      

มิติใหม่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำนักศึกษาเดินตามรอยพ่อหลวงรับมือภัยแล้ง จัดแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน

 

          ชมพิศ ปิ่นเมือง/กาฬสินธุ์
          ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับความต้องการ จนทำให้เกิดภาวะขาดความสมดุลของธรรมชาติ ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อโลกมนุษย์ตามมามากมาย เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล นับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ
          "ดังนั้น มนุษย์เราจะต้องช่วยกันสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า ด้วยการย้อนหลังกลับไปศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษเราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข โดยหันมาใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเป็นการช่วยกันสร้างธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราช่วยกันสร้างอย่างพอเพียงและเหมาะสม เป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อลดภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ โดยพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา ประเทศของเรา และโลกของเรา ให้ประชากรโลกอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข"
          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ กล่าวและว่า จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและภัยพิบัติต่างๆ อย่างที่เกิดภัยพิบัติแล้งที่คุกคามอยู่ในขณะนี้ ทำให้ต้องมองหาวิธีการที่จะบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกรณีศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาว โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อหันกลับไปใช้วิถีแบบดั้งเดิม เป็นบทเรียนสอนนอกห้องเรียน
          "จึงได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ใช้สอยและแหล่งเรียนรู้ มีการจัดแบ่งเป็นแปลงเกษตร และสิ่งปลูกสร้างตามแบบวิถีชุมชนอีสานดั้งเดิม ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว แหล่งน้ำปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือ ข้าวโพด เลี้ยงปลา ไก่ เพื่อเป็นอาหาร เลี้ยงกระบือไว้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต"
          นายสุรีย์ ศรีชะตา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า ได้ริเริ่มโครงการมาประมาณ 3 เดือน โดยเชื่อว่าหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ถึงแม้จะเผชิญกับปัญหาฝนแล้ง ก็ไม่เดือดร้อน เพราะจะมีพืชผลหรือได้ผลผลิตไว้กินไว้ใช้อย่างพอเพียง ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือเอาชนะภัยแล้งได้อย่างไม่เดือดร้อน
          "ทั้งนี้ ยังได้คาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ที่ติดตามมา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีประมาณ 1,000 คน จะนำทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากความฟุ่มเฟือยจากกระแสโลกาภิวัตน์ ให้หันกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทำให้ลดรายจ่ายประจำวัน และยังจะช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนได้อีกด้วย จึงนับเป็นมิติใหม่ของสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ที่ให้ทักษะความรู้แก่นักศึกษา มากกว่าภารกิจเดิม คือช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ฯลฯ"
          ด้านนายสุระเด่น คุนุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองกุงศรี กล่าวว่า ประโยชน์ของกิจกรรมดังกล่าว ยังจะช่วยพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสำนึกและฝึกฝนผู้เรียนให้รู้จักวัฒนธรรมการอยู่การกินที่ประหยัดและพอเพียง ที่จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวอีสานพื้นบ้าน ได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่อิงธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งจะได้ทั้งการผ่อนคลาย การนันทนาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การรู้จักแบ่งปัน สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ตลอดจนได้ผลผลิตสำหรับบริโภคและจำหน่าย สามารถที่จะนำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยึดถือเป็นวิชาชีพติดตัวตลอดไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
          อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือทั้งคณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ในการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกคนเป็นอย่างมาก นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่นำทักษะและความรอบรู้มาสู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงเป็นอีกบริบทหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างมีคุณภาพ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
372 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์