สสวท.ยกเครื่องหลักสูตรวิทย์-คณิต
  ข่าวทั้งหมด
8 สิงหาคม 2551

      

Source - ประชาทรรศน์ (Th)

Friday, August 08, 2008  05:07
         

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร  รอง ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4 รองรับนโยบายประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของ สพฐ. สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักเรียนส่วนใหญ่มองว่าเป็นวิชาที่ยาก การปรับปรุงใหม่จะเน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา กรอบการพิจารณาหลักสูตรมุ่งจัดกลุ่มเนื้อหา ความครอบคลุม การจัดเรียงลำดับตามความยากง่าย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ความซ้ำซ้อนของเนื้อหา รวมทั้งการเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างช่วงชั้นและเนื้อหาต่างสาระให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          นางพรพรรณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สสวท. ได้ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ในสถานศึกษา และมหาวิทยาลัย จัดประชุมพิจารณากรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 2 วิชาแล้ว และ สสวท. จะรวบรวมแนวคิดสำคัญ จัดทำแนวทางการใช้หลักสูตรใหม่ พร้อมตัวชี้วัด นำเสนอ สพฐ. เตรียมทดลองนำร่องใช้ในโรงเรียนได้ทันปีการศึกษา 2553 เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2544 แล้ว ซึ่งการปรับใหม่ได้พัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมโลก เชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของผู้เรียนทั้ง 12 ชั้นปี ในทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้มแข็งขึ้น


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ-08 ส.ค.--ประชาทรรศน์
1270 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์