สสวท.ยกเครื่องหลักสูตรวิทย์-คณิต
  ข่าวทั้งหมด
8 สิงหาคม 2551

      

Source - ประชาทรรศน์ (Th)

Friday, August 08, 2008  05:07
         

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร  รอง ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4 รองรับนโยบายประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของ สพฐ. สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักเรียนส่วนใหญ่มองว่าเป็นวิชาที่ยาก การปรับปรุงใหม่จะเน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา กรอบการพิจารณาหลักสูตรมุ่งจัดกลุ่มเนื้อหา ความครอบคลุม การจัดเรียงลำดับตามความยากง่าย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ความซ้ำซ้อนของเนื้อหา รวมทั้งการเชื่อมโยงของเนื้อหาระหว่างช่วงชั้นและเนื้อหาต่างสาระให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          นางพรพรรณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สสวท. ได้ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ในสถานศึกษา และมหาวิทยาลัย จัดประชุมพิจารณากรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 2 วิชาแล้ว และ สสวท. จะรวบรวมแนวคิดสำคัญ จัดทำแนวทางการใช้หลักสูตรใหม่ พร้อมตัวชี้วัด นำเสนอ สพฐ. เตรียมทดลองนำร่องใช้ในโรงเรียนได้ทันปีการศึกษา 2553 เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2544 แล้ว ซึ่งการปรับใหม่ได้พัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมโลก เชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของผู้เรียนทั้ง 12 ชั้นปี ในทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้มแข็งขึ้น


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ-08 ส.ค.--ประชาทรรศน์
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.46  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์