มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลระดับนานาชาติผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
  ข่าวทั้งหมด
7 พฤศจิกายน 2555

      

มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลระดับนานาชาติผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน

 

          ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง
          ในปัจจุบัน"พลังงาน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตามความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ซึ่งพลังงานหลักโดยเฉพาะน้ำมัน และถ่านหินที่มีอยู่โดยธรรมชาติมี จำนวนจำกัด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องคิดหาพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงพลังงานจากขบวนการชีวภาพ
          เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งซึ่งในประเทศไทยมีการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (gasohol) E10 E20 และ E85 ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน โดยโรงงานที่ผลิตเอทานอลในไทยใช้กากน้ำตาล และมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เอทานอลโดยยีสต์ Saccharomyces cere visiae อย่างไรก็ตามจากความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หากยังใช้วัตถุดิบเพียงสองชนิดดังกล่าวในการผลิตเอทานอล อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้ในอนาคต
          ข้าวฟ่างหวาน เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้มีการศึกษา และพัฒนาเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล  เนื่องจากเป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีคุณภาพของน้ำคั้นจากลำต้นข้าวฟ่างหวานมีความใกล้เคียงกับน้ำอ้อย  ซึ่งยีสต์สามารถใช้และเปลี่ยนเป็นเอทานอลได้โดยตรงนอกจากนี้ข้าวฟ่างหวานยังมีช่วงเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น ประมาณ 100- 140 วัน ทำให้ข้าวฟ่างหวานเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้ผลิตเอทานอล เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งวัตถุดิบชนิดอื่น
          รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น(มข.) เปิดเผยว่า คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15 th  International Biotechnology Symposium and Exhibition "IBS 2012" (Innovative Biotechnology for a Green World and Beyond) ที่สาธารณรัฐเกาหลี
          โดยในงานนี้ น.ส.อรวรรณ ดีสุทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และรศ.ดร.ลักขณา อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล "President Poster Awards" ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง Improvement of ethanol productivity from sweet sorghum stem juice under normal gravity fermentation by supplementation of yeast extract and dried spent yeast โดยมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย 580 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 1,011 เรื่อง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นการปรับปรุงอัตราผลผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้กากเซลล์ยีสต์แห้งเป็นแหล่งอาหารเสริม ซึ่งเป็นงานวิจัยบางส่วนของดุษฎีนิพนธ์ ของ น.ส.อรวรรณ
          รศ.ดร.ลักขณา กล่าวว่า งานวิจัยส่วนนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก ผศ.ดร. ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ที่อนุเคราะห์ยีสต์ S. cerevisiae NP01 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่อนุเคราะห์น้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานสายพันธุ์ มข. 40 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จำกัด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อนุเคราะห์กากเซลล์ยีสต์แห้ง ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคลัสเตอร์วิจัยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง ชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย
          การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ น.ส.อรวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์