กศน.โคราชเดินเครื่องกระตุ้นการทำงาน ครู กศน. 289 ตำบล
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2555

      


        นายทรงชัย ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ประธานในการเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพ ครู กศน.ตำบล 289 ตำบล จำนวน 336 คน ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การนำข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้การจัดการศึกษาไทยมีคุณภาพทั้งการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

        นายทรงชัย ขยันงาน กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่ของครู กศน.ตำบลทุกวันนี้ มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนงาน กศน. ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในแต่ละภาคเรียนจึงมีความสำคัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการงานธุรการชั้นเรียน และขอฝากประเด็นให้พี่น้องครู กศน.ตำบล คำนึงถึงและให้ถือปฏิบัติในประเด้นที่ตนจะมอบหมายให้อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมในบทบาทของความเป็นครู บุคลิกต้องดูดี วางตัวเหมาะสมตามบทบาทของงานที่ต้องอยู่ในชุมชน วางตนให้มีความน่าเชื่อถือ ประเด็นที่ 2 ครูต้องใช้ชุมชนหรือ กศน.ตำบลเป็นฐานใช้ กศน.ตำบล เป็นสถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน จะต้องรู้ข้อมูลทุกอย่าง เช่น ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษาพื้นฐาน นักศึกษาที่เรียนอาชีพ ข้อมูลนักศึกษาที่เรียนตามอัธยาศัย ข้อมูลผู้พิการ กิจกรรมผู้สูงอายุ ข้อมูลการส่งเสริมการอ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชน หรือกระบวนการเรียนการติดขัดมีวิชาใดที่มีความยากต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านก็ให้ใช้วิธีสอนเสริมโดยครูที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม การประสานงาน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการดำเนินงาน กศน. เพราะงาน กศน.เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ควรทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตนมีความเชื่อว่าพี่น้อง กศน.ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้เอาความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่ตั้งมั่นว่า กศน.คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความสุข นั่นคือเป้าหมายความสำเร็จของงาน กศน.

         ด้านนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวในการปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร ครู กศน.ตำบล จะต้องกลับไปดูแลบ้านของตนเองให้ดี บ้านในที่นี้หมายถึง กศน.ตำบล ว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น อาคาร , ข้อมูลและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ จากนั้นสำนักงาน กศน.จังหวัด จะติดตามการทำงานโดยศึกษานิเทศก์ ดังนั้น กศน.ตำบลแต่ละแห่งต้องเตรียมและใช้ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ของตนให้ครบถ้วน สมบูรณ์และมีความพร้อมอยู่เสมอ จะต้องดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ให้บริการผู้เรียนอย่างเต็มที่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนจะต้องถึงมือนักศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน จะต้องดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาศัยชุมชนในการทำงาน ควรทำงานในลักษณะ NGO ครูต้องอยู่ประจำที่ กศน.ตำบลของตนเอง เพราะเมื่อ ครู กศน.ตำบล อยู่ในพื้นที่ ชุมชน นักศึกษา ภาคีเครือข่ายจะช่วยเป็นเกราะปกป้อง ครู กศน.ตำบล ในการทำงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีหรือการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ครูต้องกลับไปดูแลบ้านของตนเองให้ดีก่อน


แหล่งที่มา :
นายทรงพล เสลานอก ภาพ/ข่าว
นายประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ ตรวจทาน
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
044-251039,044-258428

ดูภาพถ่ายทั้งหมด คลิ๊ก
https://plus.google.com/photos/104193048511031024016/albums/5804983553068581905

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
399 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์