ลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
25 ตุลาคม 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

  • การจัดส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2555 ที่บังคลาเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทาง พร้อมทั้งคณะผู้แทนไทย 11 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  • การเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งขอเก็บค่าเช่าและชำระค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 350,000 บาท คิดเป็นค่าเช่าในอัตราปีละ 4,009,600 บาท โดยเริ่มคิดค่าเช่าในปีแรก (1 ธันวาคม 2554-30 พฤศจิกายน 2555) กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 แต่ที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าที่ตั้งอาคารศาลาวชิราวุธ อันเป็นที่ทำการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จึงไม่เคยจ่ายค่าเช่าที่ดินดังกล่าว

ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไปหารือกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อรองอัตราค่าเช่าที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยขอให้แจ้งผลการหารือดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นปัญหาค่าบำรุงลูกเสือโลก

เนื่องจากสำนักงานลูกเสือโลกได้มีหนังสือทวงถามค่าบำรุงลูกเสือโลก ประจำปี 2554-2555 จำนวนเงิน 200,000 สวิสฟรังซ์ โดยค่าบำรุงจำนวนดังกล่าวเป็นค่าบำรุงในอัตราใหม่ ซึ่งจะใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2563 แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีอัตราค่าบำรุงลูกเสือโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีจำนวนลูกเสือใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตรารายได้ประชาชาติต่อหัวในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม B) ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ได้แนะนำให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติของไทย ชำระค่าบำรุงลูกเสือโลกในอัตราเดิม คือ 120,000 สวิสฟรังซ์ ไปก่อน เพื่อไม่ให้ถูกระงับสมาชิกภาพองค์การลูกเสือโลก

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบแนวคิดและประเด็นปัญหาค่าบำรุงลูกเสือโลก โดยมีนายสุธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อไปต่อรองกับสำนักงานลูกเสือโลกในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

  • แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- นายชินภัทร ภูมิรัตน เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาค่าย

- ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือชาวบ้าน

- พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายกิจการพิเศษ

- นายนิคม อินทรโสภา เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร

- นายอาณัฐชัย รัตตกุล เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ

- นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายวิชาการ

- นายประกอบ มุกุระ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายหาทุน

- นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ที่ประชุมรับทราบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้

- นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีฐานะเป็นรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยตำแหน่ง

- นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีฐานะเป็นรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยตำแหน่ง

- นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
440 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์