ลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
25 ตุลาคม 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

  • การจัดส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2555 ที่บังคลาเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทาง พร้อมทั้งคณะผู้แทนไทย 11 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  • การเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งขอเก็บค่าเช่าและชำระค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 350,000 บาท คิดเป็นค่าเช่าในอัตราปีละ 4,009,600 บาท โดยเริ่มคิดค่าเช่าในปีแรก (1 ธันวาคม 2554-30 พฤศจิกายน 2555) กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 แต่ที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าที่ตั้งอาคารศาลาวชิราวุธ อันเป็นที่ทำการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จึงไม่เคยจ่ายค่าเช่าที่ดินดังกล่าว

ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไปหารือกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อรองอัตราค่าเช่าที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยขอให้แจ้งผลการหารือดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นปัญหาค่าบำรุงลูกเสือโลก

เนื่องจากสำนักงานลูกเสือโลกได้มีหนังสือทวงถามค่าบำรุงลูกเสือโลก ประจำปี 2554-2555 จำนวนเงิน 200,000 สวิสฟรังซ์ โดยค่าบำรุงจำนวนดังกล่าวเป็นค่าบำรุงในอัตราใหม่ ซึ่งจะใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2563 แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีอัตราค่าบำรุงลูกเสือโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีจำนวนลูกเสือใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตรารายได้ประชาชาติต่อหัวในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม B) ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ได้แนะนำให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติของไทย ชำระค่าบำรุงลูกเสือโลกในอัตราเดิม คือ 120,000 สวิสฟรังซ์ ไปก่อน เพื่อไม่ให้ถูกระงับสมาชิกภาพองค์การลูกเสือโลก

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบแนวคิดและประเด็นปัญหาค่าบำรุงลูกเสือโลก โดยมีนายสุธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อไปต่อรองกับสำนักงานลูกเสือโลกในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

  • แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- นายชินภัทร ภูมิรัตน เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาค่าย

- ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือชาวบ้าน

- พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายกิจการพิเศษ

- นายนิคม อินทรโสภา เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร

- นายอาณัฐชัย รัตตกุล เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ

- นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายวิชาการ

- นายประกอบ มุกุระ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายหาทุน

- นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ที่ประชุมรับทราบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้

- นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีฐานะเป็นรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยตำแหน่ง

- นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีฐานะเป็นรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยตำแหน่ง

- นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์