ผลประชุม ก.พ.อ.
  ข่าวทั้งหมด
23 ตุลาคม 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (...) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

  • เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ๘ ราย และศาสตราจารย์รับเงินเดือน ท.๑๑ จำนวน ๑ ราย

ที่ประชุมเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน ท.๑๑ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

- รศ.สุรพล  ปธานวนิช  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.พิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมีประยุกต์ (โรคระบบทางเดินอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.สิทธิศักดิ์  หรรษาเวก  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.อรวรรณ  ชัยลภากุล  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.วิเชียร  มากตุ่น  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รศ.สุรเดช  หงส์อิง  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วรวิทย์ เลาห์เรณู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคข้อและรูมาติสซั่ม)

  • ร่าง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน

จากการที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งเป็นสายงานหลักในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เช่นเดียวกับข้าราชการสายสอนประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับอัตราเงินเดือนที่สอดคล้องกับอัตราที่จ่ายในตลาดแรงงานของตำแหน่งประเภทเดียวกัน รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ (เงินเดือนเต็มขั้น) ให้ไปรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตำแหน่งถัดไปได้อีกหนึ่งตำแหน่ง ตามร่าง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ สามารถเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้ โดยให้ใช้ฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่  อย่างไรก็ตามจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย

  • แต่งตั้งอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ขอลาออก

  • การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมรับทราบผลการวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่ง สกอ.ได้จ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพกว้าง (Scenario Analysis) ความเป็นไป ดังนี้

- การเกลี่ยความขาดแคลนอัตรากำลังภายในสถาบัน ควรมีการเปิดช่องให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการภายในได้ โดยกำหนดจำนวนและตัวบุคคลที่ต้องการต่อเวลาราชการข้ามหน่วยงานต้นสังกัด และขยายผลไปสู่ความต้องการต่อเวลาราชการข้ามสถาบัน ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังอย่างหนักด้วย

- ระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ ผลวิจัยเสนอว่า ควรกำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ พร้อมทั้งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และเมื่ออายุครบ ๖๕ ปี เห็นควรให้แบ่งการต่อเวลาราชการเป็นคราวละ ๒-๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๕ ปี หากเป็นไปได้ควรศึกษาเพิ่มเติมกรณีต่อเวลาราชการเป็นรายปีต่อไปจนถึงอายุ ๗๐ ปี

- การต่อเวลาราชการข้ามหน่วยงาน อาจช่วยสถาบันที่มีปัญหาอัตรากำลังขาดแคลนอย่างหนัก โดยให้มีการโอนย้ายจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งมากกว่า ๖ เดือนก่อนการพิจารณาการต่อเวลาราชการ ซึ่ง สกอ.ควรสนับสนุนให้มีศูนย์รวมข้อมูลผู้เกษียณราชการที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่อเวลาราชการ และพร้อมที่จะทาบทามเพื่อโอนย้าย เป็นการช่วยให้สถาบันที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

- การดำเนินนโยบายการต่อเวลาราชการ  หาก ก.พ.อ.สามารถเชื่อมโยงระบบหรือพัฒนารูปแบบนโยบายต่อเวลาราชการไปยังส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการ/จำเป็นได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้ระบบอุดมศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น

- กระบวนการต่อเวลาราชการ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ผู้รับการต่อเวลาราชการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปีก่อนเกษียณอายุปกติ เพื่อการวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัย ๖๐ ปี และการพิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งผูกพันไม่เกิน ๑ ปี หรือการพิจารณาเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน

- การกำหนดข้อตกลงภาระงาน (TOR) ประจำปีของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ไม่ควรต่ำกว่ามาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างบรรทัดฐานการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการต่อเวลาราชการ

ที่ประชุมได้มอบให้ สกอ.ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิจัยและความเห็นของที่ประชุม ก่อนประกาศใช้ต่อไป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
104 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์