ผลประชุม ก.พ.อ.
  ข่าวทั้งหมด
23 ตุลาคม 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (...) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

  • เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ๘ ราย และศาสตราจารย์รับเงินเดือน ท.๑๑ จำนวน ๑ ราย

ที่ประชุมเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน ท.๑๑ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

- รศ.สุรพล  ปธานวนิช  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.พิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมีประยุกต์ (โรคระบบทางเดินอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.สิทธิศักดิ์  หรรษาเวก  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.อรวรรณ  ชัยลภากุล  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.วิเชียร  มากตุ่น  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รศ.สุรเดช  หงส์อิง  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วรวิทย์ เลาห์เรณู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคข้อและรูมาติสซั่ม)

  • ร่าง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน

จากการที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งเป็นสายงานหลักในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เช่นเดียวกับข้าราชการสายสอนประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับอัตราเงินเดือนที่สอดคล้องกับอัตราที่จ่ายในตลาดแรงงานของตำแหน่งประเภทเดียวกัน รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ (เงินเดือนเต็มขั้น) ให้ไปรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตำแหน่งถัดไปได้อีกหนึ่งตำแหน่ง ตามร่าง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ สามารถเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้ โดยให้ใช้ฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่  อย่างไรก็ตามจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย

  • แต่งตั้งอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ขอลาออก

  • การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมรับทราบผลการวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่ง สกอ.ได้จ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพกว้าง (Scenario Analysis) ความเป็นไป ดังนี้

- การเกลี่ยความขาดแคลนอัตรากำลังภายในสถาบัน ควรมีการเปิดช่องให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการภายในได้ โดยกำหนดจำนวนและตัวบุคคลที่ต้องการต่อเวลาราชการข้ามหน่วยงานต้นสังกัด และขยายผลไปสู่ความต้องการต่อเวลาราชการข้ามสถาบัน ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังอย่างหนักด้วย

- ระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ ผลวิจัยเสนอว่า ควรกำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ พร้อมทั้งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และเมื่ออายุครบ ๖๕ ปี เห็นควรให้แบ่งการต่อเวลาราชการเป็นคราวละ ๒-๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๕ ปี หากเป็นไปได้ควรศึกษาเพิ่มเติมกรณีต่อเวลาราชการเป็นรายปีต่อไปจนถึงอายุ ๗๐ ปี

- การต่อเวลาราชการข้ามหน่วยงาน อาจช่วยสถาบันที่มีปัญหาอัตรากำลังขาดแคลนอย่างหนัก โดยให้มีการโอนย้ายจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งมากกว่า ๖ เดือนก่อนการพิจารณาการต่อเวลาราชการ ซึ่ง สกอ.ควรสนับสนุนให้มีศูนย์รวมข้อมูลผู้เกษียณราชการที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่อเวลาราชการ และพร้อมที่จะทาบทามเพื่อโอนย้าย เป็นการช่วยให้สถาบันที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

- การดำเนินนโยบายการต่อเวลาราชการ  หาก ก.พ.อ.สามารถเชื่อมโยงระบบหรือพัฒนารูปแบบนโยบายต่อเวลาราชการไปยังส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการ/จำเป็นได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้ระบบอุดมศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น

- กระบวนการต่อเวลาราชการ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ผู้รับการต่อเวลาราชการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปีก่อนเกษียณอายุปกติ เพื่อการวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัย ๖๐ ปี และการพิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งผูกพันไม่เกิน ๑ ปี หรือการพิจารณาเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน

- การกำหนดข้อตกลงภาระงาน (TOR) ประจำปีของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ไม่ควรต่ำกว่ามาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างบรรทัดฐานการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการต่อเวลาราชการ

ที่ประชุมได้มอบให้ สกอ.ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิจัยและความเห็นของที่ประชุม ก่อนประกาศใช้ต่อไป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์