ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ
  ข่าวทั้งหมด
25 กันยายน 2555

      

ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ

 

          ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ พระมหากรุณาธิคุณ/เสกสรร สิทธาคม
          วันที่12,13กันยายนที่ผ่านมา ไปร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.ศธ.) ณพื้นที่รับผิดชอบของ วิทยาลัยเทคนิคพังงาที่มีผอ.เมธีศิน สมอุ่มจารย์รับผิดชอบ1ใน 5แห่งรร.เทคโนฯเทคนิคพังงาเปิดระดับปวช.สาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยฯ
          กิจกรรมคราวนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติท่านเลขาธิการกอศ.ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ไปเป็นประธานเปิดงาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดนายธำรง เจริญกุลเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีโรงเรียนต่างชาติเข้าร่วมสัมมนาและส่งแผนโครงงานมีมาเลเซีย 2ทีม ไต้หวัน 2 ทีม ญี่ปุ่น 5 ทีม ของไทย 5 แห่งๆละ 2 ทีมเป็น 10 ทีม มีรร.ภูเก็ตวิทยาลัยร่วมส่ง 1 ทีม รร.ดีบุกพังงา1 ทีม มทร.อีสาน1ทีมดูแล้วก็เป็นนานาชาติเป็นสากลสมกับคำว่าสัมมนานานาชาติทีเดียว
          ฐานการดำรงชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพแล้วสำหรับประเทศไทยเน้นย้ำการหล่อหลอมหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ซึมซับเข้าสู่สำนึก นี่เป็นความดีงามที่สืบสานกันมานับเกือบพันปีแล้วและวันนี้หลักความดีงามดังกล่าวพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวทรงนำพระองค์เป็นต้นแบบแล้วพระราชทานสู่ราษฎรของพระองค์วันนี้ที่เราคนไทยได้ยินได้ฟังจำนวนผู้คนมากมายยอมรับการน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังคือหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือก็คือหลักธรรมในทางศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสั่งสอนหลักธรรมดังกล่าวเอาไว้ ขยันหมั่นเพียรอดทน อดออม สามัคคี ไม่โลภมาก ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันให้อภัยกันเป็นต้น
          ทรัพยากรบุคคลของเราที่เป็นรากฐานสืบสานวิถีดีงามเศรษฐกิจพอเพียงฯก็คือเยาวชนต้องอบรมบ่มนิสัยกันตั้งแต่เด็ก ยิ่งกำลังเรียนสายปฏิบัติอย่างการศึกษาสายอาชีวะยิ่งต้องเน้นปลูกฝังหลักความดีงามดังกล่าวอย่างเข้มข้น
          ไม่น้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือไม่มีทางประสบความสำเร็จยิ่งโลกมีพัฒนาการหลักวิทยาศาสตร์ไปไกลแสนไกล กระบวนทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจปฏิเสธหลักคุณธรรมจริยธรรมนี้ไปได้ ประเทศไทยจึงนับว่าโชคดีอย่างมหาศาลที่ฐานการเรียนรู้ทุกกระบวนการของเรากระทั่งการเกาะติดการเรียนรู้ทันโลกวิทยาศาสตร์เรามีฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงฯทำให้สามารถขับเคลื่อนสู่ความชำนาญ รู้จริงปฏิบัติได้จริงอย่างช่ำชองคล่องแคล่วก้าวหน้ากว่าอีกหลายประเทศ หรือย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่า
          จะว่าไปคุณธรรมนี้ทำให้ได้เปรียบนานาชาติมากนักลองตรึกตรองดูให้ดีเถอะ ยิ่งการศึกษาในโครงสร้างของอาชีวศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนตลาดแรงงานเป็นกำลังสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศอย่างแรกเลยแรงงานของเราต้องมีสำนึกความพอเพียงอยู่ในกมลสันดานมีความรู้สายสามัญและฝีมือมีความช่ำชองเชี่ยวชาญการด้านปฏิบัติไม่แพ้ใครยิ่งกับนานาชาติที่ผ่านมาเรายอดเยี่ยมกว่า
          เน้นมาข้างต้นว่ายิ่งไปกว่านั้นไทยได้เปรียบเพราะมีฐานแห่งวิถีการหล่อหลอมจิตใจเป็นฐานสำคัญคือคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแสงส่องทางสู่ความพอเพียงฯที่มีหลักธรรมนำชีวิตได้แก่ขยันอดทนอดออมไม่โลภสามัคคีกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน ไม่มุ่งแต่ประโยชน์ถ่ายเดียว เป็นความแข็งแกร่งแห่งความเป็นไทยคือการถูกหล่อหลอมจิตใจที่ดีงามเป็นคนดีของชาติไทย ของสังคมโลกนั่นคือหลักเน้นการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา
          เฉพาะในสาขาร.ร.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ท่านเลขาฯชัยพฤกษ์ได้เน้นย้ำในนโยบายนี้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเป็นวิศวกรมือเปื้อนไปพร้อมๆกันกับได้คนดีเพิ่มให้กับสังคมไทยขยายไปสู่ความต้องการของทั่วโลกเป็นคนดีงามที่เดินตามหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ทรงเป็นแบบอย่างสืบสานภูมิปัญญาไทยดำรงรักษาการมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมในสำนึกหรือเอกลักษณ์สยามเมืองยิ้มไว้ให้โลกได้ชื่นชมอย่างไม่มีวันคลาย ที่เน้นและย้ำนักหนาเพราะในบริเวณงานสัมมนาทางสอศ.และวิทยาลัยเทคนิคพังงาได้จัดบอร์ดนิทรรศการที่เป็นทั้งพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียง ผลสำเร็จของผู้ที่เดินตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมทีทางอาชีวะทั้ง 400 กว่าแห่งเน้นในภาคอบรมบ่มนิสัยและปฏิบัติ นิทรรศการดังกล่าวได้ผ่านสายตานักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์จากนานาชาติที่มาร่วมด้วยก็คงจะได้ติดกลับไปบ้างห
          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มีชื่ออังกฤษว่า The 1stIternationalon Vocational Student,sInnovativeProjectซึ่งสอศ.เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เน้นแสดงโครงงานการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในรูปแบบ Project-based Learningซึ่งนักศึกษาในโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีวิทยาลัยเทคนิคพังงาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นหลักรวมจำนวน 9 ทีม จากนั้นเป็นนักศึกษาตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ จากมาเลย์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และมีทีมเสริมจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนดีบุกพังงา และมทร.อีสาน
          เกริ่นไว้เท่านี้ก่อน ค่อยขยายความถ้อยแถลงท่านเลขาฯชัยพฤกษ์เลขาธิการกอศ.ต่อไปในคราวหน้า
          .........................................

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
132 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.32  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์