ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ
  ข่าวทั้งหมด
25 กันยายน 2555

      

ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ

 

          ร.ร.เทคโนฯฐานวิทย์ฯอาชีวะ...วิทย์ฯบนรากฐานแห่งวิถีพอเพียงฯ พระมหากรุณาธิคุณ/เสกสรร สิทธาคม
          วันที่12,13กันยายนที่ผ่านมา ไปร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.ศธ.) ณพื้นที่รับผิดชอบของ วิทยาลัยเทคนิคพังงาที่มีผอ.เมธีศิน สมอุ่มจารย์รับผิดชอบ1ใน 5แห่งรร.เทคโนฯเทคนิคพังงาเปิดระดับปวช.สาขาอุตสาหกรรมฐานวิทยฯ
          กิจกรรมคราวนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติท่านเลขาธิการกอศ.ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ไปเป็นประธานเปิดงาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดนายธำรง เจริญกุลเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีโรงเรียนต่างชาติเข้าร่วมสัมมนาและส่งแผนโครงงานมีมาเลเซีย 2ทีม ไต้หวัน 2 ทีม ญี่ปุ่น 5 ทีม ของไทย 5 แห่งๆละ 2 ทีมเป็น 10 ทีม มีรร.ภูเก็ตวิทยาลัยร่วมส่ง 1 ทีม รร.ดีบุกพังงา1 ทีม มทร.อีสาน1ทีมดูแล้วก็เป็นนานาชาติเป็นสากลสมกับคำว่าสัมมนานานาชาติทีเดียว
          ฐานการดำรงชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพแล้วสำหรับประเทศไทยเน้นย้ำการหล่อหลอมหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ซึมซับเข้าสู่สำนึก นี่เป็นความดีงามที่สืบสานกันมานับเกือบพันปีแล้วและวันนี้หลักความดีงามดังกล่าวพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวทรงนำพระองค์เป็นต้นแบบแล้วพระราชทานสู่ราษฎรของพระองค์วันนี้ที่เราคนไทยได้ยินได้ฟังจำนวนผู้คนมากมายยอมรับการน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังคือหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือก็คือหลักธรรมในทางศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสั่งสอนหลักธรรมดังกล่าวเอาไว้ ขยันหมั่นเพียรอดทน อดออม สามัคคี ไม่โลภมาก ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันให้อภัยกันเป็นต้น
          ทรัพยากรบุคคลของเราที่เป็นรากฐานสืบสานวิถีดีงามเศรษฐกิจพอเพียงฯก็คือเยาวชนต้องอบรมบ่มนิสัยกันตั้งแต่เด็ก ยิ่งกำลังเรียนสายปฏิบัติอย่างการศึกษาสายอาชีวะยิ่งต้องเน้นปลูกฝังหลักความดีงามดังกล่าวอย่างเข้มข้น
          ไม่น้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือไม่มีทางประสบความสำเร็จยิ่งโลกมีพัฒนาการหลักวิทยาศาสตร์ไปไกลแสนไกล กระบวนทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจปฏิเสธหลักคุณธรรมจริยธรรมนี้ไปได้ ประเทศไทยจึงนับว่าโชคดีอย่างมหาศาลที่ฐานการเรียนรู้ทุกกระบวนการของเรากระทั่งการเกาะติดการเรียนรู้ทันโลกวิทยาศาสตร์เรามีฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงฯทำให้สามารถขับเคลื่อนสู่ความชำนาญ รู้จริงปฏิบัติได้จริงอย่างช่ำชองคล่องแคล่วก้าวหน้ากว่าอีกหลายประเทศ หรือย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่า
          จะว่าไปคุณธรรมนี้ทำให้ได้เปรียบนานาชาติมากนักลองตรึกตรองดูให้ดีเถอะ ยิ่งการศึกษาในโครงสร้างของอาชีวศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนตลาดแรงงานเป็นกำลังสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศอย่างแรกเลยแรงงานของเราต้องมีสำนึกความพอเพียงอยู่ในกมลสันดานมีความรู้สายสามัญและฝีมือมีความช่ำชองเชี่ยวชาญการด้านปฏิบัติไม่แพ้ใครยิ่งกับนานาชาติที่ผ่านมาเรายอดเยี่ยมกว่า
          เน้นมาข้างต้นว่ายิ่งไปกว่านั้นไทยได้เปรียบเพราะมีฐานแห่งวิถีการหล่อหลอมจิตใจเป็นฐานสำคัญคือคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแสงส่องทางสู่ความพอเพียงฯที่มีหลักธรรมนำชีวิตได้แก่ขยันอดทนอดออมไม่โลภสามัคคีกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน ไม่มุ่งแต่ประโยชน์ถ่ายเดียว เป็นความแข็งแกร่งแห่งความเป็นไทยคือการถูกหล่อหลอมจิตใจที่ดีงามเป็นคนดีของชาติไทย ของสังคมโลกนั่นคือหลักเน้นการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา
          เฉพาะในสาขาร.ร.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ท่านเลขาฯชัยพฤกษ์ได้เน้นย้ำในนโยบายนี้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเป็นวิศวกรมือเปื้อนไปพร้อมๆกันกับได้คนดีเพิ่มให้กับสังคมไทยขยายไปสู่ความต้องการของทั่วโลกเป็นคนดีงามที่เดินตามหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ทรงเป็นแบบอย่างสืบสานภูมิปัญญาไทยดำรงรักษาการมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมในสำนึกหรือเอกลักษณ์สยามเมืองยิ้มไว้ให้โลกได้ชื่นชมอย่างไม่มีวันคลาย ที่เน้นและย้ำนักหนาเพราะในบริเวณงานสัมมนาทางสอศ.และวิทยาลัยเทคนิคพังงาได้จัดบอร์ดนิทรรศการที่เป็นทั้งพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียง ผลสำเร็จของผู้ที่เดินตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมทีทางอาชีวะทั้ง 400 กว่าแห่งเน้นในภาคอบรมบ่มนิสัยและปฏิบัติ นิทรรศการดังกล่าวได้ผ่านสายตานักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์จากนานาชาติที่มาร่วมด้วยก็คงจะได้ติดกลับไปบ้างห
          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มีชื่ออังกฤษว่า The 1stIternationalon Vocational Student,sInnovativeProjectซึ่งสอศ.เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เน้นแสดงโครงงานการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในรูปแบบ Project-based Learningซึ่งนักศึกษาในโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีวิทยาลัยเทคนิคพังงาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นหลักรวมจำนวน 9 ทีม จากนั้นเป็นนักศึกษาตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ จากมาเลย์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และมีทีมเสริมจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนดีบุกพังงา และมทร.อีสาน
          เกริ่นไว้เท่านี้ก่อน ค่อยขยายความถ้อยแถลงท่านเลขาฯชัยพฤกษ์เลขาธิการกอศ.ต่อไปในคราวหน้า
          .........................................

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
647 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์