กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2555

      

กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.

 

          เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ข้อสรุปการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 เสร็จแล้วเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีความแตกต่าง จากหลักสูตรปี 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้ ระดับปวช.โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ กำหนดหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาชีพเดิมเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่อยกิต
          เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ส่วนระดับปวส.โครงสร้างหลักสูตรใหม่จะกำหนดหมวด ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตมาแทนหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรเดิม และยังกำหนดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตแทนหมวดวิชาชีพ ซึ่งในระดับปวส.นักศึกษาต้องมีหน่วย กิตในการเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสอศ.ได้จัดทำไว้เสร็จแล้วกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          "หมวดวิชาทักษะวิชาชีพในระดับปวช.และปวส.จะเน้นสมรรถนะในวิชาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาพัฒนารายวิชาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในแต่ละรายละวิชาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของแต่ละ ท้องถิ่น" นายชัยพฤกษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์