กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2555

      

กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.

 

          เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ข้อสรุปการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 เสร็จแล้วเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีความแตกต่าง จากหลักสูตรปี 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้ ระดับปวช.โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ กำหนดหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาชีพเดิมเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่อยกิต
          เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ส่วนระดับปวส.โครงสร้างหลักสูตรใหม่จะกำหนดหมวด ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตมาแทนหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรเดิม และยังกำหนดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตแทนหมวดวิชาชีพ ซึ่งในระดับปวส.นักศึกษาต้องมีหน่วย กิตในการเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสอศ.ได้จัดทำไว้เสร็จแล้วกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          "หมวดวิชาทักษะวิชาชีพในระดับปวช.และปวส.จะเน้นสมรรถนะในวิชาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาพัฒนารายวิชาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในแต่ละรายละวิชาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของแต่ละ ท้องถิ่น" นายชัยพฤกษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
870 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์